Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив събра близо 40 000 лева от глоби и санкции през ноември
11.12.2019

 

През ноември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 144 проверки на 135 обекта, като извънредните са почти два пъти повече от плановите (съответно 92 и 52 проверки). В рамките на проведения контрол на операторите са дадени 32 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 14 акта и 6 наказателни постановления, а на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 20 200 лева. За наднормени замърсявания на въздуха на дружество е наложена и текуща санкция в размер от 13 430 лв/месец.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са изминалия месец са близо 40 000 лева, като 14 900 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Садово – 5501 лв., община Марица – 4 108 лв. и община Пловдив – 2 658 лева.

За периода са постъпили 41 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно.

Не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения и Закона за защитените територии.

През ноември в РИОСВ – Пловдив са приложени процедури за 172 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които се отнасят към бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 20 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са 21 регистрационни документа по Закона за управление на отпадъците и 4 разрешителни за дейност с отпадъци.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 283 документа на интернет-страницата на РИОСВ - Пловдив.

РИОСВ – Пловдив беше активна по отношение на екологичното образование и възпитанието на младите хора по въпросите за опазване на околната среда. За месеца бяха проведени 5 открити урока с млади хора от всякакви възрасти - деца от детската градина, ученици и студенти. Част от тях се състояха в Информационния център на РИОСВ, но също така бяха организирани и посещения на Автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух „Каменица“ и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда. В периода 16-24 ноември беше отбелязана и Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

Пълният текст на отчета за ноември 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

 

За контакти:

тел. 032 627 466, вътр. 103,

моб. 088 23 88 720

Е-mail: [email protected]