Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

През октомври РИОСВ – Пловдив реагира на 83 сигнала от граждани и наложи санкции за над 35 000 лева
08.11.2019

През октомври експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 210 проверки на 191 обекта, от които 96 са планови и 114 - извънредни. Двадесет и пет от проверките са комплексни. В рамките на проведения контрол експертите са направили 68 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установените административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени12 акта - 5 от тях се отнасят за установени нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух, 4 – за нарушения на Закона за управление на отпадъците, и 3 - за нарушаване изискванията на Закона за биологичното разнообразие. За един месец директорът на РИОСВ е издал 9 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 35 500 лева.
 
Общо събраните суми от РИОСВ - Пловдив по наложени глоби и санкции през октомври са над 30 000 лева, а повече от половината от получените средства са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Садово – 5501 лв., Пловдив – 5316 лв., и Карлово – 2016 лева.
 
През октомври инспекцията е сезирана повече от 80 пъти от граждани и институции - постъпили са 76 сигнала на „зеления телефон“, както и 7писмени жалби. По всички са предприети своевременни действия. Сред тях е случаят на получен от полицията сигнал за отглеждане на защитени от Закона за биологичното разноообразие птици в частен дом в Пловдив. При проверката е установено, че се отглеждат 14 екземпляра от вида щиглец и едно обикновено конопарче. На нарушителя е съставен акт, а птиците са пуснати на свобода.
 
Акцент в работата на инспекторите са проверките на складове за съхранение на стари препарати за растителна защита във връзка с изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Продължават и проверките по населените места за наличие на нерегламентирани замърсявания. Във връзка с предстоящия отоплителен сезон се засили и контролът по спазване на нормативните изисквания за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Бяха проверени и обекти за озеленяване и облагородяване на общински терени и учебни заведения, финансирани по програма „Чиста околна среда“ на ПУДООС. Специалисти от РИОСВ участваха и в състава на 7 комисии за установяване щети, нанесени върху пчелини от кафява мечка.
 
За периода в РИОСВ – Пловдив са приложени процедури по 231 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които се отнасят към бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 35 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.  Издадени са 5 регистрационни документа по ЗУО и 6 разрешителни за дейност с отпадъци.
През октомври се проведе заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Пловдив и беше издадено становище за съгласуване на изготвената екологична оценка на Общ устройствен план на община Стамболийски.

Пълният текст на отчета за октомври 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.