Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали- пясък и баластра на площ от 228 дка“, с.Момино село, община Раковски
31.10.2019
На 26.11.2019г. от 11.00ч. в сградата на кметство с.Момино село и от 14,30ч. в сградата на община Раковски, се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали- пясък и баластра на площ от 228 дка“, в землище на с.Момино село, община Раковски. Възложител: „АДВАНС” ООД, гр. Пазарджик
Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в  Община Раковски и кметство с. Момино село, в РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС. 
Писмени становища могат да се предоставят в Община Раковски, с. Момино село, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана на сайта на Възложителя.