Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Стартира изпълнението на строителните дейности по проект на РИОСВ - Пловдив в поддържан резерват „Изгорялото гюне“
30.10.2019

На 23.10.2019 г. стартираха  теренните строителни дейности по изграждане на отводнителни канавки в границите на поддържан резерват "Изгорялото гюне". Те са в изпълнение на проект на РИОСВ - Пловдив „Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията и срутищните процеси“. Изпълнител на дейностите е „МГА Инвест“ ЕООД. Дружеството бе избрано след проведена процедура по Закона за обществените поръчка и сключен договор с РИОСВ – Пловдив.

Строителните дейности в поддържания резерват,  които е предвидено да  изградят до началото на следващата година се реализират на база изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Кричим.

Целта на отводнителните канавки, проектирани над  трите свлачища в непосредствена близост до пътя Кричим-Девин е отводняване на ерозиралите площи и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в резервата.

Успешното реализиране на строително-монтажните дейности  ще окаже пряко положително влияние върху популацията на дървовидната хвойна в резервата, тъй като ще предотврати и ограничи отрицателното въздействие от геодинамичните процеси върху горския хабитат и ще подобри състоянието на местообитанието.

Проектът на РИОСВ – Пловдив се финансира по приоритетна ос 3 „Натура и биоразнообразие“ на Оперативна програма Околна среда 2014-2020.

 

За информация:

тел. 032/62 74 66 – в. 116

е-mail: [email protected]