Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив участва в мониторинг на популациите на кафява мечка
15.10.2019

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив участва в ежегодния есенен мониторинг на най-едрия хищник в България - кафявата мечка (Ursus arctos), между 8 и 11 октомври. Наблюдението се проведе съвместно с представители на горските и ловни стопанства в района на Родопите. Екипът обходи предварително планирани маршрути в района на с. Мостово (общ. Асеновград), с. Лилково (общ. Родопи) и Държавно ловно стопанство „Чепино“, община Велинград.
Обичайната предпазливост на мечката да избягва човешкото присъствие се прояви и по време на мониторинга. Не бяха наблюдавани пряко представители на вида, но бяха открити следи от жизнената им дейност – отпечатъци от лапи и екскременти, които бяха документирани.
Наблюденията се извършват по три дни през октомври всяка година, няколко дни преди пълнолуние. Те се осъществяват при прилагане на „Методиката за мониторинг на кафява мечка към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие“. Ежегодно в преброяването участват експерти от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Изпълнителна агенция по горите, Министерството на околната среда и водите и някои от регионалните инспекции по околна среда и водите на територията на страната. Откритите дири, екскременти, маркировки по дърветата – следи от нокти и зъби, са база за определяне на приблизителната възраст на мечката, с какво се е хранила, кога е преминала през мястото.  
При мониторинга на кафява мечка най-важно е да се установи тенденцията в числеността на популацията, както и регистрирането на териториите, които се обитават от нея. Данните се въвеждат в стандартизирани полеви формуляри, включващи GPS-координати на наблюдението и запис на обследвания маршрут, които впоследствие се изпращат в ИАОС.
Кафявата мечка е индикатор за първична дива природа. Видът е приоритетен за Европейския съюз, включен е в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в директиви и конвенции (Директива 92/43, CITES, Бернска конвенция). Състоянието на популацията в България на този етап се счита за стабилно.
                                   

 

За контакти:

тел. 032 627 466, вътр. 103

моб. 08823 88 720

е-mail: [email protected]