Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив реагира на 80 сигнали и жалби през месец септември
07.10.2019

През месец септември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 133 проверки на 117 обекта, от които 56 планови и 77 извънредни. Освен тях са осъществени и 7 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови. В рамките на проведената контролна дейност екоинспекторите са дали 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установените административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 10 акта и е издадено наказателно постановление с глоба в размер на 5 000 лв.  Наложена е и санкция на оператор за констатирано наднормено замърсяване на водите в размер на 20 665 лева на месец до преустановяването му.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции за месеца за нарушение на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са 19 870 лева. От тях 12 215 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Садово – 5 501 лв., Марица – 3 196 лева и Карлово –2016 лева.
Най-активна е контролната дейност по отношение прилагането на Закона за управление на отпадъците – извършени са 72 проверки на 58 обекта, при което са дадени 28 предписания и на нарушителите са съставени 6 акта.
Акцент в работата на екоинспекторите са осъществените проверки на складове за съхранение на залежали препарати за растителна защита във връзка с изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Продължава заснемането и паспортиризарането на защитените вековни дървета на територията на РИОСВ – Пловдив с цел изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България. За месеца са измерени, заснети и паспоспортизирани 13 вековни дървета в землищата на населените места Скобелево, Куртово Конаре, Стрелци, Сърнегор и Съединение.
За периода са постъпили рекордните за годината 73 сигнала на „зеления телефон“ на екоинспекцията, плюс 7писмени жалби.  На всички от тях е реагирано своевременно. В резултат на проверки по сигнали са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора птици от видовете керкенез и орел. Една от проверките е извършена в частен дом в гр. Сопот по получени информация за отглеждане на защитени пойни птици – при нея е установено, че в клетка се отглежда щиглец, който е конфискуван и пуснат на свобода.
За периода в РИОСВ – Пловдив са приложени процедури по 92 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 14 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.  Деветнадесет са издадените решения за преценяване необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
През месец септември РИОСВ – Пловдив се включи активно в популяризирането на две мащабни кампании: „Да изчистим България заедно“ и „Европейска седмица на мобилността 
 
16-22 септември“, благодарение на които в почти всички общини в областта се проведоха акции и инициативи, повишаващи екологичното самосъзнание на обществеността.
 Пълният текст на отчета за месец септември 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103
моб. 08823 88 720