Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив реагира на 80 сигнали и жалби през месец септември
07.10.2019

През месец септември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 133 проверки на 117 обекта, от които 56 планови и 77 извънредни. Освен тях са осъществени и 7 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови. В рамките на проведената контролна дейност екоинспекторите са дали 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установените административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 10 акта и е издадено наказателно постановление с глоба в размер на 5 000 лв.  Наложена е и санкция на оператор за констатирано наднормено замърсяване на водите в размер на 20 665 лева на месец до преустановяването му.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции за месеца за нарушение на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са 19 870 лева. От тях 12 215 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Садово – 5 501 лв., Марица – 3 196 лева и Карлово –2016 лева.
Най-активна е контролната дейност по отношение прилагането на Закона за управление на отпадъците – извършени са 72 проверки на 58 обекта, при което са дадени 28 предписания и на нарушителите са съставени 6 акта.
Акцент в работата на екоинспекторите са осъществените проверки на складове за съхранение на залежали препарати за растителна защита във връзка с изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Продължава заснемането и паспортиризарането на защитените вековни дървета на територията на РИОСВ – Пловдив с цел изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България. За месеца са измерени, заснети и паспоспортизирани 13 вековни дървета в землищата на населените места Скобелево, Куртово Конаре, Стрелци, Сърнегор и Съединение.
За периода са постъпили рекордните за годината 73 сигнала на „зеления телефон“ на екоинспекцията, плюс 7писмени жалби.  На всички от тях е реагирано своевременно. В резултат на проверки по сигнали са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора птици от видовете керкенез и орел. Една от проверките е извършена в частен дом в гр. Сопот по получени информация за отглеждане на защитени пойни птици – при нея е установено, че в клетка се отглежда щиглец, който е конфискуван и пуснат на свобода.
За периода в РИОСВ – Пловдив са приложени процедури по 92 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 14 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.  Деветнадесет са издадените решения за преценяване необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
През месец септември РИОСВ – Пловдив се включи активно в популяризирането на две мащабни кампании: „Да изчистим България заедно“ и „Европейска седмица на мобилността 
 
16-22 септември“, благодарение на които в почти всички общини в областта се проведоха акции и инициативи, повишаващи екологичното самосъзнание на обществеността.
 Пълният текст на отчета за месец септември 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103
моб. 08823 88 720