Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши 168 проверки през август
11.09.2019
През август експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив направиха 168 проверки на 154 обекта, от които 55 планови и 113 извънредни. Освен тях са извършени и 11 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 4 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 44 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 
За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони бяха съставени 4 акта, от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Осем са наказателните постановления, с които са наложени глоби в размер на 19 300 лева.
Общо събраните суми от екоинспекцията по наложени глоби и санкции са 26 284 лева. От получените суми 18 387 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Садово - 55 014 лева, Стамболийски – 8 045 лева и Пловдив – 2 658 лева.
През изминалия месец екоинспекторите реагираха своевременно на 45 постъпили сигнали на „зеления телефон“ и на 13 писмени жалби.
За установени нарушения на екологичното законодателство или на неизпълнение на дадени предписания са съставени актове на „Гиро ленд“ ЕООД, „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, „Стиросаур“ ЕООД, „Бизнеспарк Маноле” ООД и други.
За периода са приложени процедури по 92 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по оценка на съвместимостта за инвестиционни предложения,  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са и 15 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са 7 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони, както и 6 регистрационни документи. В РИОСВ – Пловдив е проведен и един eкспертен екологичен съвет.
Екоинспектори взеха участие в приемането на 10 обекта, участвайки в десет държавни приемателни комисии.
През август екоинспекцията беше много активна и по отношение информирането на обществеността по важни въпроси. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 230 документа на интернет-страницата на институцията. Чрез медиите са разпространени 16 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, предоставени са отговори на журналистически въпроси по 3 запитвания, а директорът на институцията и експерти дадоха над 10 радио- и телевизионни интервюта за национални медии по значими за обществото теми. Основният акцент беше свързан с възникнал пожар в „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци, общ. Раковски – от момента на възникването му РИОСВ – Пловдив информираше ежедневно обществеността за развитието на ситуацията, включително по отношение показателите за качеството на атмосферния въздух. 
Пълният текст на отчета за месец май 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
За контакти:

тел. 032 627 466, вътр. 103

е-mail: [email protected]

моб. тел. 088 866 92 53