Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експертите на РИОСВ - Пловдив с активна контролна дейност през месец юли
08.08.2019
Засилена контролна дейност през юли осъществиха експертите на РИОСВ – Пловдив. В рамките на месеца те извършиха 204 проверки на 195 обекта, от които 104 са планови и 100 - извънредни. В резултат на това са дадени 35 предписания, съставени са три акта за установяване на административни нарушения и са издадени 9 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 28 000 лева.
Общо събраните суми от институцията по наложени глоби и санкции за месеца възлизат на 20 365 лева. Повече от половината от получените суми (11 966 лв.) са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са общините Садово – 5501 лв., Пловдив – 2658 лв. и Карлово – 2016 лeва. Тези средства трябва да се използват за дейности, свързани с опазване на околната среда на тяхната територия.
За периода постъпиха 53 сигнала на „зелен телефон“ и 9писмени жалби, на които експертите реагираха своевременно.
Този месец РИОСВ осъществи надзор и върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда - от всички проверени обекти са взети проби за анализ наличието на генетично модифицирана ДНК, които ще се изследват в лабораторни условия.
Активна е дейността на екоинспекцията през юли и по отношение на биоразнообразието. Експерти осъществиха контрол върху 4 билкозаготвителни пункта в с. Катуница, с. Чешнегирово, с. Церетелево и с. Богданица, като не са констатирали нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните растения. Те извършиха и 6 проверки на състоянието на вековни дървета в землището на с. Белащица, общ. Родопи, при които установиха, че  те са обозначени с информационни табели и състоянието им е добро. Защитена местност „Чинарите“, с. Белащица, общ. Родопи също бе проверена, не се установиха нарушения на режима, определен със заповедта за обявяване, и Закона за защитените територии. Екоекспертите изпратиха 9 екземпляра от 3 вида птици за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора.
Акцент в работата през юли е оценката на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати и периодични измервания от оператори, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са според нормите, определени в комплексните разрешителни.
Пълният текст на отчета за юли 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103
моб. 088 23 88 720