Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

През юни експертите от РИОСВ - Пловдив извършиха близо 200 проверки, съставиха 8 акта и издадоха 38 преписания
09.07.2019
През месец юни експертите от Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ – Пловдив) извършиха 186 проверки на 179 обекта, от които 121планови и 65 извънредни. Освен тях са направени 15 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa. 
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта, а директорът на екоинспекцията е издал 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 28 400 лева. В рамките на проведения контрол са издадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  
Събраните суми от институцията по наложени  глоби и санкции през месеца са 45 1134 лева, от които 39 398 лева от санкции по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 5 716 лева от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 31 518 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Марица – 20891 лева, община Садово – 5501 лева и община Пловдив – 2657 лева.
 За периода са постъпили 41 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби.
Експерти извършиха 3 проверки на билкозаготвителни пунктове в селата Войнягово, Богдан и Чоба, при които не са констатирани нарушение на разпоредбите на  Закона за лечебните растения. Извършени са и 3 проверки на състоянието на вековни дървета в землища на с. Дълбок извор, общ. Първомай и с. Стрелци, общ. Брезово.
За периода в РИОСВ са проведени 214 процедури за инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 12 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС. Издадени са 4 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони. Разгледани и изготвени са 15 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични опасни химични вещества и управление на риска. Освен това са издадени 9 регистрационни документа по Закона за устройство на територията и 4 разрешителни документа за дейност с отпадъци.  
Пълният текст на отчета за дейността на РИОСВ - Пловдив за месец юни 2019 г. е публикуван на интернет страницата на институцията.