Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

През юни експертите от РИОСВ - Пловдив извършиха близо 200 проверки, съставиха 8 акта и издадоха 38 преписания
09.07.2019
През месец юни експертите от Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ – Пловдив) извършиха 186 проверки на 179 обекта, от които 121планови и 65 извънредни. Освен тях са направени 15 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa. 
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта, а директорът на екоинспекцията е издал 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 28 400 лева. В рамките на проведения контрол са издадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  
Събраните суми от институцията по наложени  глоби и санкции през месеца са 45 1134 лева, от които 39 398 лева от санкции по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 5 716 лева от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 31 518 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Марица – 20891 лева, община Садово – 5501 лева и община Пловдив – 2657 лева.
 За периода са постъпили 41 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби.
Експерти извършиха 3 проверки на билкозаготвителни пунктове в селата Войнягово, Богдан и Чоба, при които не са констатирани нарушение на разпоредбите на  Закона за лечебните растения. Извършени са и 3 проверки на състоянието на вековни дървета в землища на с. Дълбок извор, общ. Първомай и с. Стрелци, общ. Брезово.
За периода в РИОСВ са проведени 214 процедури за инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 12 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС. Издадени са 4 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони. Разгледани и изготвени са 15 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични опасни химични вещества и управление на риска. Освен това са издадени 9 регистрационни документа по Закона за устройство на територията и 4 разрешителни документа за дейност с отпадъци.  
Пълният текст на отчета за дейността на РИОСВ - Пловдив за месец юни 2019 г. е публикуван на интернет страницата на институцията.