Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив следи с повишено внимание централата за биогаз в с. Труд
28.06.2019
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив осъществява постоянен контрол на „Централа за производство на електроенергия чрез индиректно използване на биомаса в комбиниран цикъл“, собственост на „Билд Инвест Сит“ ООД, находяща се в с. Труд, община Марица.
От въвеждането на обекта през 2015 г. в редовна експлоатация до момента експерти на РИОСВ - Пловдив са извършили повече от 45 проверки на обекта – планови, по сигнали от граждани и медиите, по жалби и други. През годините биоинсталацията е инспектирана и от Министерството на околната среда и водите, Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив и РИОСВ – Пазарджик. На част от проверките са канени да присъстват и граждани, подавали сигнал в екоинспекцията. За резултатите от всички извършени проверки екоинституцията своевременно е информирала обществеността.
Производственият обект е включван в Плана на контролната дейност на инспекцията и са извършвани комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда - въздух, отпадъци, шум и екологична отговорност. При тях не са установявани нарушения на нормативната база.
През 2017 г. територията на с. Труд е включена в Графика за имисионен контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Измерванията са проведени с мобилна автоматична станция през четирите сезона на годината, като всяко от тях е с продължителност от по 14 денонощия. По време на измерванията мощностите на биоцентралата са с максимално натоварване. Резултатите от измерванията на КАВ показват спазване на контролираните показатели, които са следени.
В резултат на засиления контрол на екоинспекцията дружеството е преустановило използването на перкулатна база и течната торова фракция вече се подава директно от цистерната към ферментатора. Биогазът, получен в процеса на ферментация, отива за директно изгаряне в когенератора, без да се съхранява на площадката.
По повод сигналите за неприятни миризми при нито една от проверките не е установено разпространение на такива извън границите на работната площадка на обекта.
Извършвани са и пробовземания на почвени проби в района на централата от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), а получените резултати за метали показват стойности под максимално допустимите концентрации.
По отношение на извършваните дейности по третиране на отпадъци дружеството има издадено решение по Закона за управление на отпадъците и при проверки не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.
РИОСВ - Пловдив ще продължи да осъществява мониторинг на биоцентралата в селото и ще информира заинтересованите граждани за резултатите от него.
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103