Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив следи с повишено внимание централата за биогаз в с. Труд
28.06.2019
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив осъществява постоянен контрол на „Централа за производство на електроенергия чрез индиректно използване на биомаса в комбиниран цикъл“, собственост на „Билд Инвест Сит“ ООД, находяща се в с. Труд, община Марица.
От въвеждането на обекта през 2015 г. в редовна експлоатация до момента експерти на РИОСВ - Пловдив са извършили повече от 45 проверки на обекта – планови, по сигнали от граждани и медиите, по жалби и други. През годините биоинсталацията е инспектирана и от Министерството на околната среда и водите, Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив и РИОСВ – Пазарджик. На част от проверките са канени да присъстват и граждани, подавали сигнал в екоинспекцията. За резултатите от всички извършени проверки екоинституцията своевременно е информирала обществеността.
Производственият обект е включван в Плана на контролната дейност на инспекцията и са извършвани комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда - въздух, отпадъци, шум и екологична отговорност. При тях не са установявани нарушения на нормативната база.
През 2017 г. територията на с. Труд е включена в Графика за имисионен контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Измерванията са проведени с мобилна автоматична станция през четирите сезона на годината, като всяко от тях е с продължителност от по 14 денонощия. По време на измерванията мощностите на биоцентралата са с максимално натоварване. Резултатите от измерванията на КАВ показват спазване на контролираните показатели, които са следени.
В резултат на засиления контрол на екоинспекцията дружеството е преустановило използването на перкулатна база и течната торова фракция вече се подава директно от цистерната към ферментатора. Биогазът, получен в процеса на ферментация, отива за директно изгаряне в когенератора, без да се съхранява на площадката.
По повод сигналите за неприятни миризми при нито една от проверките не е установено разпространение на такива извън границите на работната площадка на обекта.
Извършвани са и пробовземания на почвени проби в района на централата от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), а получените резултати за метали показват стойности под максимално допустимите концентрации.
По отношение на извършваните дейности по третиране на отпадъци дружеството има издадено решение по Закона за управление на отпадъците и при проверки не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.
РИОСВ - Пловдив ще продължи да осъществява мониторинг на биоцентралата в селото и ще информира заинтересованите граждани за резултатите от него.
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103