Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

СЬОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
10.06.2019
Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 20.05.2019г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Стамболийски, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.
Выложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община СтамболиЙски с адрес: гр. Стамболийски, ул. ”Г. С. Раковски” N2 29. Лице за връзка: арх. Румяна Иванова — главен архитект.
Общият устройствен план на община Стамболийски се разработва от „БУЛПЛАН” ООД, София с ръководител екип арх. Димитър Костов вы основа на Задание, одобрено с решение на Общински съвет № 124, протокол № 1726.06.2017 г.
Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински съвет Стамболийски. Органы отговорен за прилагането на ОУП е Община Стамболийски.
ОУП се разработва двуфазно и е с период на действие 15 до 20 години.
Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с целите на социалноикономическото й развитие и със специфичните местни природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.
Целите, чисто изпълнснис предпоставя постигансто на главната цел, са свързани с провеждансто на ефикасна съвременна общинска устройствена политика, съобразена с принципите на устоЙчивото развитие за баланс между СКОЛОГИЧНО равновссис, икономичсски растсж и социален проспсритст, при псстсливо използванс на природнитс ресурси. Тези цели са:
Регулиранс в устройствсно отношение процссите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници и структурни форми, които да не накърняват качествените характеристики, ЦЯЛОСТНОСТТа и стабилността на природната й среда.
Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране в краткосрочен план на стратегическите и програмните документи по Закона за регионално развитие (ЗРР) — Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР), Регионалния план за развитие на Южния централен район 2014-2020 г. (РПР-ЮЦР), Областната стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г. (ОСР-Пловдив), Общинския план за развитие на община СтамболиЙски 20142020 г. (ОПР), както и секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо териториално ниво, напр. проекта „Тракия икономическа зона”, в който община Стамболийски присъства сред партниращитс общини.
По-нататьшно изгражданс и техническо съоръжаванс на жизнсната среда в насслснитс места и останалитс обитавани тсритории в съотвстствис със съврсмсннитс СВРОПСЙСКИ критерии и стандарти, при осигуряване на баланс между общностния и частните интереси.
Съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природно и на културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички систсми.
Основните задачи на Общия устройствен план на общината произтичат от разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове (по-нататък Наредба № 8/2001 г. на МРРБ) и включват:
Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените ЗОНИ, санитарноохранителните зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и плогци и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.
Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, в т.ч. териториите изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост. Режимът включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие, като се съблюдават режимите, установени по реда на специални закони.
Определяне разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение.
Усьвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура съобразно прогнозите за социално-икономическо и пространствено развитие, при отчитане на съвременните критерии и стандарти.
Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита.
Определяне на територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, вкл. мероприятия за възстановяване на нарушени територии.
Осигуряванс на условия за опазванс и социализация на обсктите на културно-историчсското наследство и природнитс забслсжитслности.
На територията на община Стамболийски попадат няколко защитени зони от Натура 2000 — за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна -  „Бесапарски възвишения”
„Река Въча - Тракия", ВСЈ0000578 „Река Марица” и за опазване на дивите птици BG0002057 „Бесапарски ридове”, BG()0()2087 „Марица - Пловдив", поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
Просктът на ОУПО подлежи на ЗадължителнО общсствсно обсъжданс по рсда на чл. 127(1) от ЗУТ, което ще се състои на 27.06.2019 год. от 16 часа, в залата на НЧ „Никола Ионков Вапцаров 1924 год.”, гр. Стамболийски.
Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Стамболийски: гр. Стамболийски, ул. ”Г. С. Раковски” № 29, отдел УТ, в приемното време на отдел УТ всеки работен ден от понеделник до сряда от 09:00 до 10:00 ч. както и на интернет адрес: http://stamb.info/index.php/1 1-2017-05-1 1-12-03-16/712-2017-05-1 1-12-05-49
Становища и мнения по ОУПО и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Стамболийски, отдел УТ на или на електронна поща на община Стамболийски - [email protected] Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Румяна Иванова, тел. 033962298