Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

СЬОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
10.06.2019
Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 20.05.2019г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Стамболийски, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.
Выложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община СтамболиЙски с адрес: гр. Стамболийски, ул. ”Г. С. Раковски” N2 29. Лице за връзка: арх. Румяна Иванова — главен архитект.
Общият устройствен план на община Стамболийски се разработва от „БУЛПЛАН” ООД, София с ръководител екип арх. Димитър Костов вы основа на Задание, одобрено с решение на Общински съвет № 124, протокол № 1726.06.2017 г.
Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински съвет Стамболийски. Органы отговорен за прилагането на ОУП е Община Стамболийски.
ОУП се разработва двуфазно и е с период на действие 15 до 20 години.
Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с целите на социалноикономическото й развитие и със специфичните местни природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.
Целите, чисто изпълнснис предпоставя постигансто на главната цел, са свързани с провеждансто на ефикасна съвременна общинска устройствена политика, съобразена с принципите на устоЙчивото развитие за баланс между СКОЛОГИЧНО равновссис, икономичсски растсж и социален проспсритст, при псстсливо използванс на природнитс ресурси. Тези цели са:
Регулиранс в устройствсно отношение процссите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници и структурни форми, които да не накърняват качествените характеристики, ЦЯЛОСТНОСТТа и стабилността на природната й среда.
Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране в краткосрочен план на стратегическите и програмните документи по Закона за регионално развитие (ЗРР) — Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР), Регионалния план за развитие на Южния централен район 2014-2020 г. (РПР-ЮЦР), Областната стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г. (ОСР-Пловдив), Общинския план за развитие на община СтамболиЙски 20142020 г. (ОПР), както и секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо териториално ниво, напр. проекта „Тракия икономическа зона”, в който община Стамболийски присъства сред партниращитс общини.
По-нататьшно изгражданс и техническо съоръжаванс на жизнсната среда в насслснитс места и останалитс обитавани тсритории в съотвстствис със съврсмсннитс СВРОПСЙСКИ критерии и стандарти, при осигуряване на баланс между общностния и частните интереси.
Съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природно и на културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички систсми.
Основните задачи на Общия устройствен план на общината произтичат от разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове (по-нататък Наредба № 8/2001 г. на МРРБ) и включват:
Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените ЗОНИ, санитарноохранителните зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и плогци и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.
Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, в т.ч. териториите изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост. Режимът включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие, като се съблюдават режимите, установени по реда на специални закони.
Определяне разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение.
Усьвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура съобразно прогнозите за социално-икономическо и пространствено развитие, при отчитане на съвременните критерии и стандарти.
Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита.
Определяне на територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, вкл. мероприятия за възстановяване на нарушени територии.
Осигуряванс на условия за опазванс и социализация на обсктите на културно-историчсското наследство и природнитс забслсжитслности.
На територията на община Стамболийски попадат няколко защитени зони от Натура 2000 — за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна -  „Бесапарски възвишения”
„Река Въча - Тракия", ВСЈ0000578 „Река Марица” и за опазване на дивите птици BG0002057 „Бесапарски ридове”, BG()0()2087 „Марица - Пловдив", поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
Просктът на ОУПО подлежи на ЗадължителнО общсствсно обсъжданс по рсда на чл. 127(1) от ЗУТ, което ще се състои на 27.06.2019 год. от 16 часа, в залата на НЧ „Никола Ионков Вапцаров 1924 год.”, гр. Стамболийски.
Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Стамболийски: гр. Стамболийски, ул. ”Г. С. Раковски” № 29, отдел УТ, в приемното време на отдел УТ всеки работен ден от понеделник до сряда от 09:00 до 10:00 ч. както и на интернет адрес: http://stamb.info/index.php/1 1-2017-05-1 1-12-03-16/712-2017-05-1 1-12-05-49
Становища и мнения по ОУПО и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Стамболийски, отдел УТ на или на електронна поща на община Стамболийски - [email protected] Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Румяна Иванова, тел. 033962298