Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо 200 проверки за месец май извършиха експертите от РИОСВ - Пловдив
10.06.2019
През месец май експертите на РИОСВ – Пловдив направиха 196 проверки на 184 обекта, от които 94 планови и 102 - извънредни. Те дадоха 51 предписания за отстраняване на нарушенията.
За констатираните административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони бяха съставени 12 акта, а директорът на РИОСВ – Пловдив издаде 2 наказателни постановления като определи санкции в общ размер на 5 000 лева. Бяха наложени и 3 санкции за наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води, въздух) в общ размер от 2361,12 лв/месец.
Общо събраните суми от институцията по наложени глоби и санкции за месеца възлизат на 28 572 лева. Повече от половината от тях (15 657 лв.) са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Пловдив – 6 478 лв., Садово – 5 501 лв. и Карлово – 2 016 лева.
За периода постъпиха 66 сигнала на „зеления телефон“ и 12 писмени жалби, на които е реагирано своевременно.
Активна е дейността на екоинспекцията през май, свързана с опазване на биологичното разнообразие. Бяха проверени защитените местности "Мъртвицата", "Лале баир", „Клувията - Дива вода",  резерват "Червената стена", както и защитена зона "Градинска гора''. При проверките не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и Закона за защитените територии. Освен това са извършени 23 проверки на състоянието на вековни дървета в землища на с. Долнослав, в гр. Асеновград и в неговия квартал Долни воден. Проконтролирана е и дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в с. Зелениково и с. Градина, както и  пунктове за събиране на живи охлюви от природата за търговски цели в с. Куртово Конаре и гр. Стамболийски. При проверките не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните растения и Закона за биологичното разнообразие. След отзоваване по сигнали на граждани за лечение в Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени екземпляри от следните видове - керкенез, горска ушата сова, обикновена кукумявка, бял щъркел. Екоинспектори пуснаха в природата и шипобедрена костенурка.
Пълния текст на отчета за месец май 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103,