Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Множество нередности в управлението на отпадъците установиха екоексперти при проверка на дружество в с. Маноле
21.05.2019
Вчера експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) заедно с представители на сектор „Икономическа полиция“ към МВР - Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха дружество за отглеждане на патици в с. Маноле, към което оперира и пречиствателна станция за третиране на производствени отпадъчни води. Проверката е по сигнал, постъпил на „зеления телефон“ на екоинспекцията и при нея бяха установени множество нередности.
Проверена е документацията на оператора, в това число договорите за наем и издадените разрешителни, дневници, отчетни книги за дейностите и регистри, при воденето на която са установени пропуски.
Направен е и оглед на пречиствателната станция. Установено е, че като част от технологичната схема на ПСОВ, на площадката са налични 58 изсушителни инсталации с вместимост около 200 тона, от които в момента се използват около 20. В момента на извършване на обхода инспекторите стават свидетели на изсипването на течна утайка от лекотоварен автомобил.
Проверяващите са взели проби от отпадъчните води от определената за това точка в разрешителното за заустване, издадено от БДИБР.
На оператора е направено предписание незабавно да преустанови приемането на отпадъци за третиране в изсушителните полета на площадката до пълното им почистване, а РИОСВ - Пловдив да бъде уведомена писмено при изпълнение на предписанието. Въз основа на направените констатации е започната административно-наказателна процедура.
                                                                                                     
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103