Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Още 600 милиона лева за проекти на общините във водния сектор
06.08.2010

Министерството на околната среда и водите отправя покана до 36 общини да кандидатстват за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни системи в агломерации с над 10 000 еквивалентни жители с оглед постигане на изискванията на европейското законодателство за добро качество на водите и намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система.


Поканата е насочена към общините с ниска степен на проектна готовност, които не са получавали публично финансиране до момента, нямат извършен анализ на нуждите на агломерациите и не са приоритизирали обектите и мерките, които трябва да се изпълнят. Те ще бъдат подпомогнати в подготовката и изпълнението на проекти, с които се постигат изискванията на европейското и българското законодателство.
Социално-икономическият ефект на инвестициите в размер на 600 млн. лева се изразява в създаването на работни места, в откриването на нови възможности пред бизнеса в качеството му на изпълнител на проектите и в повишаване броя на населението, включено към канализационна система.


Съгласно изискванията на поканата, проектните предложения могат да бъдат представяни до 01.11.2010 г., 31.01.2011 г. и 30.06.2011 г. Те ще бъдат разглеждани от експертни работни групи, които ще се свикват след изтичане на всеки от сроковете. Общините следва да планират подготвителните и строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г. Според приетото в началото на м. август т.г. решение на Министерския съвет след одобрение на проектите общините имат право да поискат аванс в размер до 35%.
Общият размер на финансовите средства, които се предвижда да бъдат предоставени за агломерациите над 10 000 еквивалентни жители по настоящата покана, заедно с отправената в края на м. юни 2010 г. покана, е в размер на 1 200 000 000 лева. С това в голяма степен се покриват най-спешните нужди с оглед постигане на изискванията на законодателството в областта на околната среда за всички 124 агломерации.


Консултации по подготвяните проекти ще се провеждат в рамките на приемния ден по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Заявки за участие в приемния ден се подават предварително по електронна поща ([email protected])