Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ–Пловдив извърши 232 проверки през месец март
08.04.2019

През март РИОСВ – Пловдив извърши 232 проверки на 212 обекта, в  т.ч. 115 планови и 117 извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 89 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите екоекспертите  извършиха проверки  за  наличие на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в речните легла и прилежащи територии  в общините Асеновград, Садово, Кричим, Перущица, Сопот, Брезово, Марица и Хисаря. Констатирани са замърсявания с отпадъци в речни легла и прилежащи територии, за които ще бъдат предприети административно-наказателни мерки в общините Асеновград и Сопот.

В резултат от контролната дейност на РИОСВ - Пловдив  не се  установи незаконна търговия със защитени видове растения и животни в нарушение на  Закона за биологичното разнообразие.

За месец март от директора на РИОСВ – Пловдив са издадени 10 наказателни постановления с общ размер на 22 000 лв. за неизпълнение на предписания, нерегламентирано изгаряне на отпадъци, неподдържане качеството на заустваната в повърхностен воден обект отпадъчна вода от производствената дейност.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са близо 34 200 лв., от които около 14 100 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 20 100 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми  около 11 300 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Садово – около 5 500 лв., Карлово – около 2 500 лв., Марица – около 1900 лв.

През месец март  са постъпили  50 сигнала на „зелен“ телефон и 11 писмени жалби, които са обработени своевременно. Множество сигнали  са получени за  пожара на площадка на „Со Спектър“ ЕАД, с. Първенец. Извършени са няколко  проверки, като със Заповед на директора на РИОСВ - Пловдив е наложена принудителна административна мярка за спиране на дейностите по събиране, съхраняване и оползотворяване на отпадъци на площадката до заграждането на котлована от бившето депо с ограждения на „Со спектър“ EАД.   

 

е-mail: [email protected]