Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив стартира проект за подобряване състоянието на находище на дървовидна хвойна в поддържан резерват „Изгорялото гюне“
28.02.2019
 
Основна цел на проекта е да се подобри състоянието на природно местообитание - находище на дървовидна хвойна, което е второто по големина в България и е включено в Червената книга, намира се в поддържан резерват „Изгорялото гюне“, гр. Кричим - защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000“ BG0001030 Родопи-Западни.
 
Цели на проекта:
·         Преустановяване загубите на площ от природното местообитание;
·         Ограничаване неблагоприятните влияния от геодинамичните процеси (ерозия, свлачищни и срутищни процеси), оказващи отрицателно въздействие върху състоянието на местообитанието; 
·         Ограничаване неблагоприятните влияния от пожарите и др. антропогенни въздействия, идентифицирани в плана за управление като заплахи, възпрепятстващи естественото възобновяване на дървовидната хвойна, предмет на опазване в резервата;
·         Популяризиране и повишаване на обществената ангажираност по проблемите с опазване на консервационно значимите хабитати от национална и европейска значимост.
 
Проектът включва следните дейности:
·         Извършване на предпроектни проучвания и изработване на технически проект за отстраняване на отрицателното въздействие от идентифицираната в плана за управление заплаха за природно местообитание 9560* - намаляване площта му вследствие прогресивна ерозия и антропогенните влияния, възпрепятстващи естественото възобновяване на дървовидната хвойна;
·         Изпълнение на дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси - изграждане на отводнителни канавки, тъй като водата е основна причина за активизиране на свлачищните процеси;
·         Изпълнение на дейности по отстраняване на неблагоприятните влияния от пожарите и др. антропогенни въздействия, идентифицирани в плана за управление като заплахи, възпрепятстващи естественото възобновяване на дървовидната хвойна - дейности за опазване на горския хабитат от пожари (оборудване на противопожарно депо и обучения на противопоржарен отряд, противопожарни книжка, дипляни и табели и разпространяването им сред местното население), преустановяване на незаконните сечи и паша, нерегламентираното навлизане и утъпкване на местообитанието (маркиране и обозначаване границите на резервата);
·         Изпълнение на дейности по информация и комуникация (отпечатване на плакати, монтиране на големи информационни таблаq информиращи местните общности за природозащитната стойност на територия и необходимостта от опазването й, периодично публикуване на уеб-сайта на РИОСВ информация за проектните дейности).
Проектът е на стойност 300 032,68 лева и ще се реализира за период от 23 месеца.
 
 
За информация:
тел. 032/62 74 66 – в. 116

е-mail: [email protected]