Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив стартира проект за подобряване състоянието на находище на дървовидна хвойна в поддържан резерват „Изгорялото гюне“
28.02.2019
 
Основна цел на проекта е да се подобри състоянието на природно местообитание - находище на дървовидна хвойна, което е второто по големина в България и е включено в Червената книга, намира се в поддържан резерват „Изгорялото гюне“, гр. Кричим - защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000“ BG0001030 Родопи-Западни.
 
Цели на проекта:
·         Преустановяване загубите на площ от природното местообитание;
·         Ограничаване неблагоприятните влияния от геодинамичните процеси (ерозия, свлачищни и срутищни процеси), оказващи отрицателно въздействие върху състоянието на местообитанието; 
·         Ограничаване неблагоприятните влияния от пожарите и др. антропогенни въздействия, идентифицирани в плана за управление като заплахи, възпрепятстващи естественото възобновяване на дървовидната хвойна, предмет на опазване в резервата;
·         Популяризиране и повишаване на обществената ангажираност по проблемите с опазване на консервационно значимите хабитати от национална и европейска значимост.
 
Проектът включва следните дейности:
·         Извършване на предпроектни проучвания и изработване на технически проект за отстраняване на отрицателното въздействие от идентифицираната в плана за управление заплаха за природно местообитание 9560* - намаляване площта му вследствие прогресивна ерозия и антропогенните влияния, възпрепятстващи естественото възобновяване на дървовидната хвойна;
·         Изпълнение на дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси - изграждане на отводнителни канавки, тъй като водата е основна причина за активизиране на свлачищните процеси;
·         Изпълнение на дейности по отстраняване на неблагоприятните влияния от пожарите и др. антропогенни въздействия, идентифицирани в плана за управление като заплахи, възпрепятстващи естественото възобновяване на дървовидната хвойна - дейности за опазване на горския хабитат от пожари (оборудване на противопожарно депо и обучения на противопоржарен отряд, противопожарни книжка, дипляни и табели и разпространяването им сред местното население), преустановяване на незаконните сечи и паша, нерегламентираното навлизане и утъпкване на местообитанието (маркиране и обозначаване границите на резервата);
·         Изпълнение на дейности по информация и комуникация (отпечатване на плакати, монтиране на големи информационни таблаq информиращи местните общности за природозащитната стойност на територия и необходимостта от опазването й, периодично публикуване на уеб-сайта на РИОСВ информация за проектните дейности).
Проектът е на стойност 300 032,68 лева и ще се реализира за период от 23 месеца.
 
 
За информация:
тел. 032/62 74 66 – в. 116

е-mail: [email protected]