Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив започна инвентаризация на притежателите на съоръжения, потенциално съдържащи опасните химични съединения полихлорирани бифенили
29.06.2006

РИОСВ – Пловдив започна инвентаризация  на притежателите на съоръжения, съдържащи опасните за човека и околната среда химични съединения – полихлорирани бифенили. Тези съединения са произведени и въведени в експлоатация преди 80-те години и са използвани като подобрители, повишаващи експлоатационните свойства и качества на масла и работни течности.  Въпреки предимствата им и широката им употреба те са едни от най - разпространените органични замърсители, които притежават токсични свойства и са устойчиви на разграждане.  
 
Целта на предприетата инвентаризация  е да се информират всички притежатели на обурудване, потенциално съдържащо опасните съединения за започване на незабавни действия за преустановяване  използването им  на територията на Пловдивски регион.
 Министърът на околната среда и водите  със заповед е  утвърдил указания за инвентаризация, маркиране и почистване на оборудване, съдържащо  полихлорирани бифенили, както и за третиране и транспортиране на отпадъци, съдържащи тези органични замърсители.
 
РИОСВ – Пловдив вече уведоми всички притежатели на трансформатори и кондензатори, резистори, индуктури, изолатори във високоволтови ел.станции, високоволтови прекъсвачи и др. Те трябва да предприемат незабавни действия за описание  на притежаваното от тях оборудване и да уведомят писмено Инспекцията  в срок до 30.09. 2006 г. за резултатите от него.
 
Целта на предприетите действия е  да се извърши почистване, събиране, третиране (унищожаване и или обезвреждане) на работни течности, съдържащи   полихлорирани бифенили и замяната им с масла на минерална основа, без  съдържание на  хлор.