Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Община Родопи обявява, че е изготвен ПУП-ПРЗ „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране — инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване”, с.Първенец, община Родопи
29.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

Община Родопи, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански” № 1А

ОБЯВЯВА, че в изпълнение на чл. 20 от НареДба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. ИЗМ. - ДВ, ф. З от 2006 г.) и Решение № ПВ-7-ЕО/201 Т. на РИОСВ — Пловдив за извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план (ПУП) — План за регулация и застрояване и ПП за площадка за реализацията на инвестиционното предложение на община Родопи - за изграждане на „Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране — инсталация за третиране на строителни Отпадъци с цел последващото им оползотворяване, в рамките на ПИ 59032.14.60, по кадастралната карта на с. Първенец, местност „Чакъла", община Родопи” е изготвен ДОКЛАД ЗА Екологична Оценка на Подробен устройствен план — План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране — инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване”, в рамките на имот с № 59032.1460, с.Първенец, община Родопи, област Пловдив.

Доклада е на разположение в Община Родопи, гр. Пловдив,ул. „Софроний Врачански” № 1А.

Писмени становища се приемат в сградата на Община Родопи гр. Пловдив,ул. „Софроний Врачански” № 1А, както и в РИОСВ гр. Пловдив, бул. "Марица" № 122