Други
  2023
  декември (3)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

По-чист въздух в Пловдив през 2018 година
15.01.2019
Пунктовете за мониторинг на въздуха в Пловдив отчитат подобряване на качеството на въздуха през 2018 година. Проследено е изменението на регистрираните средногодишни стойности и брой превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици от 2009 г. до 2018 г. Данните, регистрирани в двата пункта – АИС „Каменица“и АИС„Тракия“, показват низходяща тенденция. Измерените средногодишни стойности през 2009 г. в АИС „Каменица“ са 61,65 µg/m3 при регистрирани 165 превишения, а в АИС „Баня Старинна“ – 66,41 µg/m3 със 178 превишения. През 2018 г. данните по този показател от двата пункта констатират намаляване на измерените средногодишни стойности и на превишенията на средноденонощната норма. В АИС „Каменица“ са отчетени 78 дни с превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици, а в АИС „Тракия“ са 107. Измерените средногодишни стойности през 2018 г. в АИС „Каменица“ са 38,97 µg/m3, като средногодишната норма за опазване на човешкото здраве е 40 µg/m3.
С последните изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух на кметовете на общини, в които има превишаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух, са  въведени задължения за отчитане изпълнението на общинските програми по КАВ. Оценката на изпълнението се извършва от РИОСВ и е на база средната стойност на регистрираните превишения на нормите и на средногодишните нива на замърсителите за последните три календарни години.
Качеството на въздуха в Пловдив се характеризира със сезонна зависимост. Превишенията на фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) са предимно през зимния сезон. Основната причина за тези замърсявания са използването на твърди горива с ниско качество и засиления автомобилен трафик в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия – мъгли, безветрие и температурни инверсии. Експертите препоръчват да се премине към използването на газ, електричество и централно топлоснабдяване, както и ограничаване ползването на автомобили, за да се намали замърсяването на атмосферния въздух.
Данните от измерванията на двата пункта в Пловдив се оценяват съгласно методите на Ръководството на Европейския комитет по стандартизация и са представителни за района и различните условия на климата.
           
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]