Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

По-чист въздух в Пловдив през 2018 година
15.01.2019
Пунктовете за мониторинг на въздуха в Пловдив отчитат подобряване на качеството на въздуха през 2018 година. Проследено е изменението на регистрираните средногодишни стойности и брой превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици от 2009 г. до 2018 г. Данните, регистрирани в двата пункта – АИС „Каменица“и АИС„Тракия“, показват низходяща тенденция. Измерените средногодишни стойности през 2009 г. в АИС „Каменица“ са 61,65 µg/m3 при регистрирани 165 превишения, а в АИС „Баня Старинна“ – 66,41 µg/m3 със 178 превишения. През 2018 г. данните по този показател от двата пункта констатират намаляване на измерените средногодишни стойности и на превишенията на средноденонощната норма. В АИС „Каменица“ са отчетени 78 дни с превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици, а в АИС „Тракия“ са 107. Измерените средногодишни стойности през 2018 г. в АИС „Каменица“ са 38,97 µg/m3, като средногодишната норма за опазване на човешкото здраве е 40 µg/m3.
С последните изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух на кметовете на общини, в които има превишаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух, са  въведени задължения за отчитане изпълнението на общинските програми по КАВ. Оценката на изпълнението се извършва от РИОСВ и е на база средната стойност на регистрираните превишения на нормите и на средногодишните нива на замърсителите за последните три календарни години.
Качеството на въздуха в Пловдив се характеризира със сезонна зависимост. Превишенията на фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) са предимно през зимния сезон. Основната причина за тези замърсявания са използването на твърди горива с ниско качество и засиления автомобилен трафик в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия – мъгли, безветрие и температурни инверсии. Експертите препоръчват да се премине към използването на газ, електричество и централно топлоснабдяване, както и ограничаване ползването на автомобили, за да се намали замърсяването на атмосферния въздух.
Данните от измерванията на двата пункта в Пловдив се оценяват съгласно методите на Ръководството на Европейския комитет по стандартизация и са представителни за района и различните условия на климата.
           
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]