Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Организирано е обществено обсъждане на инвестиционно намерение за добив на инертни материали от р. Марица край с.Чешнегирово
08.08.2006

Общественото обсъждане  ще се проведе на 11.08.2006 г.  от 9,00 часа в сградата на община Садово. Това   е част от процедурата,  предвидена  в Закона за опазване на околната среда, на инвестиционни предложения, за които се изисква ОВОС.

 
Инвестиционното предложение за  добив на инертни материали от  коритото на р.Марица в землището на с.Чешнегирово, община Садово е постъпило  в РИОСВ – Пловдив от кмета на Общината.
 
Според Закона за опазване на околната среда за тази дейност не е задължително изготвянето на ОВОС.  Инвестиционното намерение, обаче, засяга  речен участък с висока природна стойност и богато биологично разнообразие, който представлява потенциално място,  подлежащо на включване  в Националната екологична мрежа – част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.  Поради тази причина директорът на РИОСВ – Пловдив реши, че за изземването на инертни материали от този участък на р.Марица е необходимо екип от независими експерти да извърши подробни проучвания и да оцени влиянието върху околната среда.
 
В общественото обсъждане на изготвения доклад по ОВОС се очаква да  участват всички заинтересовани страни, организации и граждани.  Изразеното обществено мнение е важен фактор, който  ще бъде отчетен от РИОСВ – Пловдив за издаване на решение, разрешаващо  или не добива на инертни материали от р.Марица край с.Чешнегирово.