Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Организирано е обществено обсъждане на инвестиционно намерение за добив на инертни материали от р. Марица край с.Чешнегирово
08.08.2006

Общественото обсъждане  ще се проведе на 11.08.2006 г.  от 9,00 часа в сградата на община Садово. Това   е част от процедурата,  предвидена  в Закона за опазване на околната среда, на инвестиционни предложения, за които се изисква ОВОС.

 
Инвестиционното предложение за  добив на инертни материали от  коритото на р.Марица в землището на с.Чешнегирово, община Садово е постъпило  в РИОСВ – Пловдив от кмета на Общината.
 
Според Закона за опазване на околната среда за тази дейност не е задължително изготвянето на ОВОС.  Инвестиционното намерение, обаче, засяга  речен участък с висока природна стойност и богато биологично разнообразие, който представлява потенциално място,  подлежащо на включване  в Националната екологична мрежа – част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.  Поради тази причина директорът на РИОСВ – Пловдив реши, че за изземването на инертни материали от този участък на р.Марица е необходимо екип от независими експерти да извърши подробни проучвания и да оцени влиянието върху околната среда.
 
В общественото обсъждане на изготвения доклад по ОВОС се очаква да  участват всички заинтересовани страни, организации и граждани.  Изразеното обществено мнение е важен фактор, който  ще бъде отчетен от РИОСВ – Пловдив за издаване на решение, разрешаващо  или не добива на инертни материали от р.Марица край с.Чешнегирово.