Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

154 проверки извърши РИОСВ – Пловдив през ноември
12.12.2018
154 проверки извърши РИОСВ – Пловдив през ноември 2018 г. Близо 40 % от тях са извънредни. На фирмите са дадени 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 11 акта за административни нередности, от които 5 са за неизпълнение на предписания. Издадени са 7 наказателни постановления, с които на фирми са наложени санкции и глоби в размер на 66 000 лв. Най-голямата от тях е на „Монди Стамболийски“ ЕАД за установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни. Тя е в размер на 50 000 лв. Екоинспекцията е наложила текуща месечна санкция на „Би Ей Глас България“ АД за наднормени замърсявания на въздуха в размер на 868,19 лв. При проверката е установено, че предприятието изпуска отпадъчни газове от ванна пещ с концентрации по показател азотни оксиди над емисионната норма, определена в комплексното разрешително. Съставени са 4 акта на компании, които нарушават предписанията на екоинспекцията за опазване чистотата на въздуха.
Събраните суми от санкции и глоби през месеца са на стойност 34 826 лева. Една трета от събраните средства – 12 291 лв., са преведени на общините, в които са позиционирани обекти-замърсители на околната среда. Най-голямата сума е за община Садово –  4 207 лв., следвана от Пловдив – 3 088 лв. и Карлово – 1 919 лв. Тези средства трябва да бъдат използвани от местните администрации за екологични проекти.
Извършени са проверки на 7 защитени територии и зони в областта, като не са установени нарушения на режима, определен със заповедите за обявяването им и Закона за защитените територии. Проведен е и мониторинг на дива коза в землището на село Лилково по маршрути, съгласно утвърден график от Изпълнителната агенция по околна среда. Резултатите от мониторинга ще се публикуват в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към ИАОС.
На „зеления“ телефон са подадени 53 сигнала, които са проверени от експертите на РИОСВ – Пловдив. Голяма част от тях са неоснователни. Тези, които не са от компетентността на инспекцията са препратени до контролни органи и институции за предприемане на действия.
Повече информация за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив може да се види на сайта на инспекцията: www.plovdiv.riosv.com.
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]