Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Второ обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Карлово
21.11.2018

На основание чл. 21 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и в съответствие с получено Ваше становище изх. № ОВОС-1621-(14)/15.11.2018 година, Ви уведомявам, че повторната среща за обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка и Предварителен проект на ОУП на Община Карлово ще се състои на 30 ноември (петък) от 14.00 часа в заседателна зала на община Карлово. Провеждането на второ обществено обсъждане е съобразено с изискванията на специалния закон - Закон за устройство на територията.

До момента в хода на проведените консултации не са постъпвали мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи по смисъла на чл. 21, ал. 1, т.2 от Наредбата за ЕО.
Докладът, заедно с всички приложения към него и получените становища в хода на проведените консултации по чл.20 от Наредбата за ЕО и Предварителният проект на ОУП на община Карлово, са предоставени за повторен обществен достъп в сградата на община Карлово всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа за периода от 21.11.2018 г. до 29.11.2018 г, на адрес: град Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Петко Събев" № 1 и на официалната страница на Община Карлово -http://www.karlovo.bg.
На основание чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО съгласуваме предложените ни мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана.
За въпроси и допълнителна информация:
Милена Ковачева - н-к на отдел „Природни ресурси, екология и земеделие'* към Община Карлово, тел. 0335/54507;
арх. Коларова - ръководител проект, разработил предварителен проект на ОУП -телефон: 0884/697 453;
инж. Антоанета Стефанова - ръководител колектив, разработил Доклада за ЕО -телефон: 0878/130 449 и e-mail: [email protected].