Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - ПЛОВДИВ НАПОМНЯ, ЧЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ СМЕТИЩА
01.09.2006

Близо 150 депа за отпадъци трябва да бъдат закрити по предписание на РИОСВ - Пловдив до края на тази година. Това са предимно селски сметища, неотговарящи на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти.  Междувременно се извършват и системни проверки от служителите на инспекцията, за да не се допусне създаването на нови незаконни сметища.

 
Нормативните актове в тази област са част от процеса за хармонизиране на българското законодателство със законите на ЕС. Закриването на нерегламентираните сметища е елемент от Националната политика за управление на отпадъците в съответствие с поетите ангажименти по прилагането на Директивата на ЕС за депониране на отпадъци. Законът за управление на отпадъците и Наредба №8 от 2004 година са нормативните документи, които регламентират тази процедура, а 31 декември 2006 година е крайният срок за закриването на  всички, неотговарящи на изискванията сметища.
 
РИОСВ-Пловдив е издала необходимите предписания, съгласно екологичното законодателство, на общинските кметове да изготвят планове за поетапно закриване на нерегламентираните сметища, които да бъдат финансово обезпечни. Тяхно е задължението да организират сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъците до депата, които отговарят на нормативните изискванията. На територията на РИОСВ - Пловдив това са депата за неопасни отпадъци на град Пловдив и град Карлово. Задължение на кметовете е и да предотвратяват създаването на нови незаконни сметища. При закриването на незаконните сметища, отпадъците трябва да бъдат предепонирани, а терените – рекултивирани.
 
До момента са закрити около 20 нерегламентирани сметища. Затова и инспекцията апелира към кметовете на общините да изпълнят навреме предписанията, които са им издадени. За нарушение на тези изискванията на Закона за управление на отпадъците глобите са в размер на 1000 до 10 000 лв.