Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - ПЛОВДИВ НАПОМНЯ, ЧЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ СМЕТИЩА
01.09.2006

Близо 150 депа за отпадъци трябва да бъдат закрити по предписание на РИОСВ - Пловдив до края на тази година. Това са предимно селски сметища, неотговарящи на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти.  Междувременно се извършват и системни проверки от служителите на инспекцията, за да не се допусне създаването на нови незаконни сметища.

 
Нормативните актове в тази област са част от процеса за хармонизиране на българското законодателство със законите на ЕС. Закриването на нерегламентираните сметища е елемент от Националната политика за управление на отпадъците в съответствие с поетите ангажименти по прилагането на Директивата на ЕС за депониране на отпадъци. Законът за управление на отпадъците и Наредба №8 от 2004 година са нормативните документи, които регламентират тази процедура, а 31 декември 2006 година е крайният срок за закриването на  всички, неотговарящи на изискванията сметища.
 
РИОСВ-Пловдив е издала необходимите предписания, съгласно екологичното законодателство, на общинските кметове да изготвят планове за поетапно закриване на нерегламентираните сметища, които да бъдат финансово обезпечни. Тяхно е задължението да организират сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъците до депата, които отговарят на нормативните изискванията. На територията на РИОСВ - Пловдив това са депата за неопасни отпадъци на град Пловдив и град Карлово. Задължение на кметовете е и да предотвратяват създаването на нови незаконни сметища. При закриването на незаконните сметища, отпадъците трябва да бъдат предепонирани, а терените – рекултивирани.
 
До момента са закрити около 20 нерегламентирани сметища. Затова и инспекцията апелира към кметовете на общините да изпълнят навреме предписанията, които са им издадени. За нарушение на тези изискванията на Закона за управление на отпадъците глобите са в размер на 1000 до 10 000 лв.