Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за провеждане на консултации за Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Хисаря
14.11.2018
ОБЩИНА ХИСАРЯ
 
Обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консулатции по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ,бр. 57/2.06.2004 г., поел. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.)
 
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ОБЩИНА ХИСАРЯ, със седалище и административен адрес на управление град Хисаря, област Пловдив, бул.„Генерал Гурко" № 14, ЕИК 000471671, представлявана от инж. Пенка Димитрова Дойкова в качеството й на Кмет за Община Хисаря
Пълен пощенски адрес: град Хисаря, п.к. 4180, бул. „Генерал Гурко" № 14
Телефони. 0337/6 25 85, 0337/ 6 21 80, 0337/ 6 20 34
Факс 0337/6 20 30; www.hisar.bg E-mail: [email protected] , [email protected]
Лице за контакти: инж. Димитрина Кьорлинска, началник отдел „Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура", тел.: 0337/6 25 85, 0888 42 62 16; 0882 261 125;E-mail: [email protected]
 
2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЛАН
а) Основание за изготвяне на Плана - Предварителният проект за Общ устройствен
план на община Хисаря е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за
устройство на територията.
б)Период на действие - Общият устройствен план на Община Хисаря предвижда
нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година,
като е разработена урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.
в) Теритериален обхват - общински.
г) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа - всички зони,
територии и места, включени в HEM на територията на Община Хисаря.
д)Основни цели на плана - Главната нова цел на териториалното и селищно
устройство в нашата страна е: "Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички
участници в устройствения процес, както на юридически лица - държавата, общината,
фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин".
Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.
е) Финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се
осигуряват от държавния бюджет - МРРБ и Община Хисаря, а тези за изпълнението на
целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници - републикански и общинския бюджети, публични фондове, предприятия, средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции.
ж) Срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсълсдане - Общият устройствен план на Община Хисаря се разработва в две фази:
Първа фаза - Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен
план; 
 
❖ Втора фаза - Окончателен проект. 
 
Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в залата на общинската администрация на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законно установеният срок на 15.01.2019 г. 
 
3.    ОРГАН, ОТГОВЕРЕН ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ПЛАНА И ОРГАН,
ОТГОВОРЕН ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на Общински съвет Хисаря. Приложението му е приоритет на Възложителя. 
 
4.МЯСТО ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП - Предварителен проект на ОУП на Община
Хисаря, Екологичната оценка с приложенията към нея Нетехническото резюме са на
разположение на интересуващите се:
-       В стая № 24 в сградата на общинската администрация гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко" № 14, ет. 2 всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в периода от 12.11.2018 г. до 21.12.2018 г.
-       На интернет страницата на Възложителя - www.hisar.bg / в периода от 12.11.2018 г. до 21.12.2018 г.
-       На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган - РИОСВ Пловдив - riosv [email protected] в периода от 12.11.2018 г. до 21.12.2018 г.

-       Писмени становище се приемат по пощата или в Общинска администрация, град Хисаря, п.к. 4180, бул. „Генерал Гурко" № 14, на E-mail адресите на общината [email protected] , [email protected] или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ гр. Пловдив, бул. "Марица" № 122.