Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
09.11.2018

№ 3–III/08.11.2018г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Разширение на съществуващо депо за неопасни отпадъци Чеиргьол-1“ в УПИ I-217 (производствени и складови дейности, пречиствателна станция и депониране на отпадъци) част от поземлен имот № 000217,  гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив. Възложител: „Монди Стамболийски” ЕАД