Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ започва проверки в пунктове за химическо чистене
13.09.2006

Експерти от РИОСВ-Пловдив започват  проверки в пунктовете за химическо чистене и пунктовете за събиране на дрехи в областта. Целта им е да  установят кои от инсталациите отговарят на изискванията на нормите за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух. Според резултатите от тези проверки, екоекспертите ще дадат предписания за промени в оборудването и използваните материали.
 
Въпреки въвеждането на редица  техни заместители, в различни дейности продължават да се използват големи количества разтворители и летливи органични съединения, които имат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Отпадъците, които ги съдържат, също се класифицират като вредни поради токсичността им. Доказано е, че летливите органични съединения допринасят за разрушаването на стратосферния озонов слой, те се явяват парникови газове и вземат участие във фотохимични реакции с други вещества, като в резултат се получава потенциално опасният тропосферен озон.
 
Събирането на  информацията за броя на работещите пунктове в населените места е задължение на кметовете на общини. В определения срок в инспекцията са получени справки само от 9 общини и пет от шестте пловдивски районни кметства. Според тези данни, на територията на РИОСВ има 13 пункта за химическо чистене.