Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
05.11.2018

№2-II/31.10.2018г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ „ЩЪРКЕЛИТЕ“ (376,508 дка), в землища на с. Костиево, община Марица и на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, Възложител: „К И Инженеринг“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 36