Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Обявена е нова защитена територия в Пловдивска област
19.09.2006

Обявена е нова защитена местност “Находище на блатно кокиче” в землището на първомайското село Градина със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Защитената местност е с обща площ 2344,5 дка. Тя представлява едно от най-големите находища на блатно кокиче (Leucojum aestivum)  в Южна България. Разположена е по поречието на р. Марица в крайречна равнинна заливна гора от полски ясен и полски бряст. В защитената местност се включват и влажни ливади. Съгласно закона за защитените територии, в района се забранява разораване, с изключение на просеките, изкореняване на екземпляри от блатно кокиче, паша и бивакуване на хора и домашни животни, изкореняване на дървесна и храстова растителност, палене на огън, строителство.
 
Поради високата си консервационна значимост, находището  на блатно кокиче край с. Градина е включено в  проекто-мрежата  НАТУРА 2000. 
 
Блатното кокиче е включено в Червената книга на България в категорията “застрашен от изчезване вид” и в Закона за биологичното разнообразие като вид, за който се изисква режим на опазване и регулирано ползване, определен със заповед на министъра на околната среда и водите. Събирането му може да се извършва само след разрешение от Министерството на околната среда и водите.

В Пловдивски регион има още две находища на блатно кокиче, коита са обявени за защитени местности – това са находищата край с. Виница, община Първомай и край с. Черноземен, община Калояново.