Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Обявена е нова защитена територия в Пловдивска област
19.09.2006

Обявена е нова защитена местност “Находище на блатно кокиче” в землището на първомайското село Градина със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Защитената местност е с обща площ 2344,5 дка. Тя представлява едно от най-големите находища на блатно кокиче (Leucojum aestivum)  в Южна България. Разположена е по поречието на р. Марица в крайречна равнинна заливна гора от полски ясен и полски бряст. В защитената местност се включват и влажни ливади. Съгласно закона за защитените територии, в района се забранява разораване, с изключение на просеките, изкореняване на екземпляри от блатно кокиче, паша и бивакуване на хора и домашни животни, изкореняване на дървесна и храстова растителност, палене на огън, строителство.
 
Поради високата си консервационна значимост, находището  на блатно кокиче край с. Градина е включено в  проекто-мрежата  НАТУРА 2000. 
 
Блатното кокиче е включено в Червената книга на България в категорията “застрашен от изчезване вид” и в Закона за биологичното разнообразие като вид, за който се изисква режим на опазване и регулирано ползване, определен със заповед на министъра на околната среда и водите. Събирането му може да се извършва само след разрешение от Министерството на околната среда и водите.

В Пловдивски регион има още две находища на блатно кокиче, коита са обявени за защитени местности – това са находищата край с. Виница, община Първомай и край с. Черноземен, община Калояново.