Други
  2023
  септември (9)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Бракуването и разкомплектоването на МПС да се извършва в съответствие с действащото екологично законодателство, напомня РИОСВ-Пловдив
03.10.2006

Извършените проверки на експерти от РИОСВ - Пловдив от началото на годината в центровете за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС показват, че бракуването на старите автомобили в областта все още не е в съответствие с действащото екологично законодателство. Най-честите нарушения са липса на Разрешително за дейности с опасни отпадъци - при подобни случаи Законът за управление на отпадъците предвижда санкции от 3500 до 10 000 лв. Не се спазват условията за работа с тези отпадъци (моторни и хидравлични масла, оловни акумулатори, спирачни течности и др), липсва и отчетност, съгласно нормативната уредба, в края на всяко тримесечие да се представя в Изпълнителната агенция по околната среда към МОСВ информация по образец за броя на приетите излезли от употреба МПС. На фирмите са издадени предписания за привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на Наредбата за третиране на отпадъци от излезли от употреба МПС и на Закона за управление на отпадъците.

 
Според Наредбата, кметовете на общини определят местата и площта за изграждане на общинските площадки, на които трябва да бъдат съхранявани тези коли до предаването им в лицензираните центрове за разкомплектоване. В нито една община на Пловдивска област няма изграден Център за временно съхранение на излезлите от употреба МПС, което е причина тази дейност на практика да не се извършва в съотвествие с изискванията на Наредбата. Излезлите от употреба автомобили представляват заплаха за околната среда, тъй като съдържат опасни вещества и материали, които могат да замърсят почвата и водата, ако попаднат в тях. С изграждането на  центрове ще се освободят по бързо тротоарите и уличните площи от бракуваните возила, ще се извършва регламентиран контрол на опасните отпадъци, съдържащи се в автомобилите, ще се насърчи повторната употреба и рециклирането на резервни части и материали от разкомплектоването на МПС, ще се извършва ефективен мониторинг.