Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Бракуването и разкомплектоването на МПС да се извършва в съответствие с действащото екологично законодателство, напомня РИОСВ-Пловдив
03.10.2006

Извършените проверки на експерти от РИОСВ - Пловдив от началото на годината в центровете за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС показват, че бракуването на старите автомобили в областта все още не е в съответствие с действащото екологично законодателство. Най-честите нарушения са липса на Разрешително за дейности с опасни отпадъци - при подобни случаи Законът за управление на отпадъците предвижда санкции от 3500 до 10 000 лв. Не се спазват условията за работа с тези отпадъци (моторни и хидравлични масла, оловни акумулатори, спирачни течности и др), липсва и отчетност, съгласно нормативната уредба, в края на всяко тримесечие да се представя в Изпълнителната агенция по околната среда към МОСВ информация по образец за броя на приетите излезли от употреба МПС. На фирмите са издадени предписания за привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на Наредбата за третиране на отпадъци от излезли от употреба МПС и на Закона за управление на отпадъците.

 
Според Наредбата, кметовете на общини определят местата и площта за изграждане на общинските площадки, на които трябва да бъдат съхранявани тези коли до предаването им в лицензираните центрове за разкомплектоване. В нито една община на Пловдивска област няма изграден Център за временно съхранение на излезлите от употреба МПС, което е причина тази дейност на практика да не се извършва в съотвествие с изискванията на Наредбата. Излезлите от употреба автомобили представляват заплаха за околната среда, тъй като съдържат опасни вещества и материали, които могат да замърсят почвата и водата, ако попаднат в тях. С изграждането на  центрове ще се освободят по бързо тротоарите и уличните площи от бракуваните возила, ще се извършва регламентиран контрол на опасните отпадъци, съдържащи се в автомобилите, ще се насърчи повторната употреба и рециклирането на резервни части и материали от разкомплектоването на МПС, ще се извършва ефективен мониторинг.