Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за ИП: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив“
19.09.2018
На 16.10.2018г. от 17.30ч. в гр. Пловдив, заседателна зала на Общински съвет – Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ №20, ще се проведе среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение:
„Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив“.
Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Пловдив, Район Северен, Район Централен, Район Източен и Район Западен, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС, като докладът за ОСВ - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Защитени територии и биоразнообразие/Натура 2000/ Доклади за оценка за съвместимост, съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата за ОС.
Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Община Пловдив, всеки работен ден, на адрес пл. „Стефан Стамболов №1 или по електронна поща [email protected], както и в сградите на съответните Райони, РИОСВ-Пловдив, или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата е публикувана във вестник Марица на 13.09.2018г, както и на интернет страницата на Община Пловдив, в т.ч. и на интернет страниците на Район Северен, Район Централен, Район Източен и Район Западен.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: г-жа Василка Чопкова, директор дирекция „ЕУО“, телефон за връзка: 032/ 656871 и 032/656878