Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за провеждане на консултации за Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Карлово
03.09.2018
 Община КАРЛОВО, Област ПЛОВДИВ
 
С Ъ О Б Щ А В А
на заинтересованото население за разработени
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на ОБЩИНА КАРЛОВО и Доклад за екологична оценка на плана
които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Карлово
всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа за периода от 31.08.2018 г. до 01.10.2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плана:
1.                      Планът се разработва на основание Планово задание за изработване на ОУП, одобрено от  Общински съвет Карлово.
2.                      Период на действие: Прогнозният период, за който се създава ОУП на община Карлово е 2035-та година.
3.                      Териториален обхват: ОУПО вкючва общинския център и отделните населени места заедно с техните землища - гр. Карлово, град Баня, с. Бегунци, с. Богдан, с. Васил Левски, с. Ведраре, с. Войнягово, с. Горни Домлян, с. Домлян, с. Дъбене, с. Иганово, град Калофер, с. Каравелово, с. Климент, град Клисура, с. Куртово, с. Кърнаре, с. Марино поле, с. Московец, с. Мраченик, с. Певците, с. Пролом, с. Розино, с. Слатина, с. Соколица, с. Столетово и с. Христо Даново.
4.                      Засегнати елементи на НЕМ: Значителна част от територията на община Карлово попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Части от общината попадат в следните зони: „Река Стряма“ BG0000429, „Средна гора“ BG0001389, „Средна гора” BG0002054, „Централен Балкан буфер“ BG0001493, „Централен Балкан буфер“ BG0002128 и „Централен Балкан “ BG0000494 (по двете директиви).;
5.                      Основни цели на плана: Основна стратегическа цел на Общият устройствен план на община Карлово е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Карлово природни, културно-исторически, икономически, туристически и други ресурси.
6.                      Финансиране: частично финансиране с държавни средства и собствени средства;
7.                      Срокове на изготвяне: 2018 г.;
8.                      Орган за прилагане на плана: Община Карлово;
9.                      Орган за приемане на плана: Общински съвет на община Карлово.
Предварителният проект на ОУП и Докладът за екологична оценка на ОУП на община Карлово, с всички приложения и материали към тях, са на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Карлово, област Пловдив, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа за период от 30 дни – от 31.08.2018 година до 01.10.2018 година.
Становища по плана и екологичната оценка към него се приемат до 01.10.2018 година в писмен вид, на адреса на община Карлово – град Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Петко Събев” № 1 или на електронната поща на община Карлово: [email protected]
Общественото обсъждане на предварителен проект на ОУП на община Карлово и Доклад за екологична оценка ще се проведе на 02 октомври, 2018 година от 14,00 часа в Заседателна зала на община Карлово.
За въпроси и допълнителна информация:
Милена Ковачева – гл.експерт „Природни ресурси, екология и земеделие“ към Община Карлово, тел. 0335/54507;
арх. Коларова – ръководител проект, разработил предварителен проект на ОУП – телефон: 0884/697 453;
инж. Антоанета Стефанова – ръководител колектив, разработил Доклада за ЕО -телефон: 0878/130 449 и e-mail: [email protected].