Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за инвестиционно предложение:“Разширение на съществуващо депо за неопасни отпадъци Чеиргьол-1“, гр. Стамболийски, общ.Стамболийски, обл. Пловдив.
06.08.2018
На 30.08.2018г. от 10.00ч. в сградата на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1924“ в Ритуалната зала, гр. Стамболийски, се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение: 
“Разширение на съществуващо депо за неопасни отпадъци Чеиргьол-1“ в УПИ I-217 (производствени и складови дейности, пречиствателна станция и депониране на отпадъци) част от поземлен имот № 000217,  гр. Стамболийски, общ.Стамболийски, обл. Пловдив.
Докладът за ОВОС и всички приложения към него, в това число доклад за оценка на степента на въздействие са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Стамболийски, Кметство с. Говедаре, както и в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в Община Стамболиски, Кметство с. Говедаре, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във вестник Марица на 27 юли 2018г.