Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив санкционира пункт за изкупуване на билки
30.10.2006

 
Акт за изкупуване и първична обработка на билки без нужните позволителни наложиха експерти от екоинспекцията тези дни.  При проверка в билкозаготвителен и пункт и склад в с. Найден Герово се установи, че се работи без изискваните от Закона за лечебните растения позволителни за ползване, или удостоверения от общината за култивирани лечебни растения. Пунктът е организиран от «Булфрути»ЕООД, Пловдив. За нарушението на дружеството е съставен акт, то може да бъде санкционирано  до 5000 лв.
 
Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения  всеки билкозаготвител е длъжен да уведоми РИОСВ за местоположението и отговорника на пункта, както и да представи необходимите документи за това. В пункта трябва да се спазват определени хигиенни  изисквания и да се води  документация за изкупените  билки  и   проведения инструктаж. Задължително е преди събиране на диворастящите билки да се получи позволително от съответното Държавно лесничейство или община, от чиято територия се берат лечебните растения. Тези  изисквания са предвидени в  Закона за лечебните растения,  за да се осигури опазването и устойчивото ползване  на  ресурсите от лечебни растения у нас.