Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Щъркелите“ (376,508 дка), землище на с. Костиево
02.07.2018

На 01.08.2018г. от 10.00 ч. в сградата на община Марица, се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Щъркелите“ (376,508 дка), землище на с. Костиево, община Марица и землище на с. Цалапица, община Родопи

Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Родопи стая 38, Община Марица стая 404, Кметство с. Цалапица и кметство с. Костиево, както и в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в Община Марица стая 38, община Родопи, Кметство с. Цалапица и кметство с. Костиево, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във вестник Марица на 27.06.2018г.