Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Екоинспектори провериха пунктовете за химическо чистене
08.11.2006

Експерти от РИОСВ-Пловдив инспектираха 15-те работещи пункта за химическо чистене в областта, за да  установят дали инсталациите им отговарят на изискванията на нормите за допустими емисии на летливи органични съединения в атмосферния въздух. Проверката показа при две от фирмите слабо повишение на допустимите норми за количество употребени  разтвори. Определени са им срокове за привеждане на оборудването  и използваните материали в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
 
Летливите органични съединения допринасят за разрушаването на стратосферния озонов слой, те се явяват парникови газове и вземат участие във фотохимични реакции с други вещества, като в резултат се получава потенциално опасният тропосферен озон.