Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ проверява фирми за съоръжения, работещи с полихлорирани бифенили
21.11.2006

В пет от проверените до момента фирми, подали опис на съоръженията си в РИОСВ, екоекспертите са открили оборудване, работещо с опасните съединения. Това са предимно кондензаторни батерии, руско и немско производство. Полихлорираните бифенили се използват като добавка към синтетичните трансформаторни масла, за да подобрят изолационната им способност. Съединенията имат токсични и кумулативни свойства, запазват се продължително време и могат да предизвикат неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. Според екозаконодателството те трябва да бъдат изведени от употреба до 2010 г.

 
Проверките във фирмите, представили в РИОСВ описание на оборудването си, продължават. Целта е да се извърши почистване, събиране, третиране (унищожаване и/или обезвреждане) на работни течности, съдържащи полихлорирани бифенили и замяната им с масла на минерална основа, несъдържащи хлор.
 
След изтичане на крайния срок фирмите и юридическите лица, непредставили информация за извършена инвентаризация, ще бъдат санкционирани – до 10 000 лв. по Закона за управление на отпадъците.