Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ организира обсъждане на потенциалните защитени зони за птиците в Пловдивска област
30.11.2006

Единадесет са потенциалните защитени зони за птиците в Пловдивска област, които ще бъдат включени в европейската мрежа НАТУРА 2000. Това са „Язовир „Пясъчник”, „Централен Балкан”, „Язовир „Конуш”, „Рибарници Пловдив, „Средна гора”, „Бесапарски ридове, „Добростан”, „Марица-Първомай”, „Марица-Пловдив”, „Оризища Цалапица”, „Персенк”. Зоните бяха представени на работна среща, организирана от РИОСВ и БДЗП, в която участваха представители на местното самоуправление, държавни институции и неправителствени организации.
 
Изцяло на територията на РИОСВ-Пловдив са четири от зоните – язовирите „Пясъчник” и „Конуш”, Рибарници „Пловдив и Оризища „Цалапица”. Общата им площ е над 7 034 ха.
Природозащитници от БДЗП представиха видовете птици, заради чиято защита са обявени и потенциалните зони в областта. Над 10 от видовете, обитаващи зоните, са включени в „Червената книга на България”, над 20 са определени като застрашени в Европа – малкият корморан, малката белочела гъска, белооката потапница, червеногушата гъска, морският орел и др.
 
Изграждането на евромрежата от защитени зони НАТУРА 2000 цели да се опазват и поддържат местообитанията на редките и защитени видове птици. Съгласно изискванията на ЕС, към датата на присъединяването си България трябва да е представила пред ЕК списък с българските места, които ще бъдат включени в мрежата.
 
Предстоят обществени обсъждания на режимите, които ще бъдат въвеждани във всяка зона поотделно.