Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-ПЛОВДИВ ПРОВЕРЯВА ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И БЕНЗИНОСТАНЦИИ
08.12.2006

Проверки в 28 фирми,  работещи с   хладилни и климатични инсталации, извършиха експерти от РИОСВ през изтеклия месец. Контролът е по изпълнение на наредбата за управление на веществата, разрушаващи озоновия слой и засяга инсталациите, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент. Извършват се замервания за херметичност на оборудването и се проверяват  дневниците за състоянието му, които ползвателите са длъжни да водят.
 
Проверката установи, че  24 от обектите не отговарят на изискванията на наредбата и са им  издадени предписания
 
На проверка подлежат още 44 обекта.
 
За същия период екоекспертите са ревизирали и 24 от близо 70-те бензиностанции, които са с предписания за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения. Проверката е установила, че предписанията са изпълнени и обектите са с системи за улавяне на бензиновите пари при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини.