Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери 84 обекта и издаде 26 наказателни постановления през октомври
02.11.2010

Експертите от РИОСВ - Пловдив провериха 84 обекта през месец октомври. Направени са 33 предписания за отстраняване на несъответствия с нормативната уредба.

На пет от обектите -  „Ален мак” АД, Пловдив, „Юрий Гагарин” АД, Пловдив, „Табако Леаф Хаус” ООД, „Чугунолеене Първомай Инвест” АД Първомай и „Винпром Пещера” АД, Съединение са извършени комплексни проверки, по време на които експерти от различни направления проверяват едновременно фирмите за изпълнение на изискванията на екологичното законодателство за опазване на чистотата на въздуха и водите, по управление на отпадъците и химичните вещества. Не са установени груби нарушения, дадени са  предписания за привеждане на дейностите в съответствие с нормативната уредба. Комплексните проверки продължават.

В резултат на извършената контролна дейност през октомври са съставени седем акта, три от които са на кметовете на асеновградските села Стоево, Бачково и Добралък  за неизпълнение на задълженията им по управление на отпадъците и недопускане на нерегламентирани сметища. Акт за неплатени продуктови такси за опаковки е съставен на управителя на „Тейома” ООД, Пловдив; ЕТ „Макси Л” Перущица е с акт за превишение на граничните стойности на нива на шум в околната среда; „Фермата” АД, Пловдив – за надвишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени от разрешителното за заустване на отпадъчни води и „Булгарфрост” АД, с. Кочево – за непровеждане на собствен мониторинг на зауствани отпадъчни води.

През месеца са издадени 26 наказателни постановления на обща стойност 51 645 лв. По Закона за водите  са глобени 6 фирми, наказателните постановления по Закона за отпадъците са 20. От тях 16 са на кметове за допускане на нерегламентирани сметища и неизпълнение на предписанията за ликвидирането им.