Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Осигурен обществен достъп до документация и становища, касаещи ИП: Изграждане на кариера за добив на баластра“ в концесионна площ „Кацара“ (235,534 дка), землища на с. Катуница, община Садово и на с. Ягодово и с. Крумово, община Родопи
22.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ
  
 
Предвид изискването на чл.17,ал.11 от Наредбата за ОВОС за осигуряване на обществен достъп до документация и становища, касаещи инвестиционно предложение: Изграждане на кариера за добив на баластра“ в концесионна площ „Кацара“ (235,534 дка), землища на с. Катуница, община Садово и на с. Ягодово и с. Крумово, община Родопи уведомяваме заинтересованите лица и организации за осигурен обществен достъп до:
1. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията.
2. Всички становища, възражения, постъпили в хода на провежданата процедура по ОВОС.
3. Резултатите от общественото обсъждане и становище на Възложителя по реда на 17,ал.5 от Наредбата за ОВОС.
 
„Докладът за ОВОС и гореописаната документация са на разположение на интересуващите се всеки работен ден до 26.01.2018г. в сградата на РИОСВ Пловдив - бул. „Марица“ 122