Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив извършва стриктен контрол при спазване на законодателството
28.11.2017
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Пловдив осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по опазване на околната среда, спазва законността и съблюдава интересите на гражданите. По повод изнесена на пресконференция днес информация относно дейността на инспекцията, касаеща контрола на инсталацията за производство на биогаз в село Труд, уточняваме следното:
От началото на годината досега експерти на РИОСВ–Пловдив са извършили девет проверки по сигнали на жители на с. Труд, свързани с разпространение на неприятни миризми извън границите на централата за биогаз, включително и изненадващи проверки от Министерството на околната среда и водите. През тази година обектът беше включен в Плана за контролната дейност на инспекцията и е извършена комплексна проверка по въздух, отпадъци, шум и екологична отговорност. Не са установени несъответствия с нормативната база.
От 2017 година централата е включена и в графика за емисионен контрол. Извършени са контролни измервания на емисиите на вредни вещества, излъчвани в атмосферата от изпускащото устройство към когенератора. Данните показват спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, съгласно Гьотеборгски протокол. През септември т. г. в обекта бе направена проверка от експерти на МОСВ, Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив и РИОСВ – Пазарджик, при която не са установени несъответствия.
Биогаз-инсталацията е включена и в графика за измерване с мобилна автоматична станция (за период от по 14 дни през всеки сезон на годината), като район за оценка на качеството на атмосферния въздух. Измерванията са извършени през март, юни, август и ноември при оптимално натоварване на централата, като по време на проверките не са подавани сигнали за миризми в РИОСВ–Пловдив.. Резултатите не са показали влошаване качеството на атмосферния въздух в село Труд.
През октомври 2017 г. са извършени пробовземания на почвени проби в района на централата от Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда. Към настоящия момент са получени резултати за метали – никел, хром, кобалт, цинк, мед и олово и те показват стойности под максимално допустимите концентрации, съгласно Наредба № 3/2008 г. за норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. Извършено е пробонабиране за анализ на течната фракция от ферментационния продукт, получен в обекта. Не са установени наличия на вредни вещества в него.
По повод жалби на Инициативен комитет в село Труд, адресирани до различни институции са подготвени подробни информации за предприетите действия и извършен контрол от страна на РИОСВ–Пловдив до Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Във връзка с неприятни миризми от река Пясъчник, усетени на територията на село Труд, беше установено, че са предизвикани от задържане на отпадъчни води в резултат на нарушена проводимост. За това е информиран областният управител на Пловдив за сформиране на комисия и отстраняване на проблема в засегнатите участъци.
Неистина са твърденията за липса на адекватен контрол на кариерата в село Куртово Конаре. В резултат от извършени проверки и ефективен контрол от РИОСВ бяха установени нарушения от оператора на кариерата. Наложени бяха три наказателни постановления на обща стойност 8000 лв. След обжалване, те са потвърдени от Административен съд–Пловдив. Уведомено беше Министерството на енергетиката, което спря концесията, в резултат на ефективния контрол на РИОСВ-Пловдив.
По повод коментара на Сдружение за граждански контрол – защита на животните за издадено решение да не се извършва ОВОС на изменение на ОУП на община Пловдив от доц. Стефан Шилев, информираме, че това е поредната неистина от твърденията на екоорганизациите, тъй като решението е издадено от предходния директор на РИОСВ–Пловдив през 2014 г.
Благодарение на работата на експертите на инспекцията бяха преустановени замърсяванията на река Чая от големи промишлени предприятия, включително бяха спечелени делата по обжалване на наказателните постановления. Преустановено беше и замърсяване на река Леновска и река Потока. Установени бяха нерегламентирани изземания на подземни богатства и бяха сезирани компетентните органи. Бяха наложени санкции в размер на 80 000 лв. за замърсяване на въздуха от предприятия в градовете Стамболийски и Пловдив.

Само от началото на година са извършени над 980 извънредни проверки по сигнали, извън проверките, включени в Плана за контролната дейност. Съставени са 74 наказателни постановления през последната година, от които едва 3 са отменени от Съда. Всичко това е доказателство за активната работа на екипа на РИОСВ-Пловдив за контрола по опазване на околната среда и спазване на законността в интерес на гражданите, поради което не приемаме обвиненията за липсата на контрол и неспазване на задълженията на инспекцията.