Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Пунктовете в Пловдив отчитат подобряване качеството на въздуха
27.11.2017
В пунктовете за мониторинг на въздуха, разположени на територията на  Пловдив, се отчита значително подобряване на качеството на атмосферния въздуха. През последните 8 дни, по показател фини прахови частици под 10 микрона, регистрираните стойности са под нормативно определените.
В АИС „Каменица“ средноденонощните стойности варират от 10 до 35,6 µg/m3 при средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 50 µg/m3. В АИС „Тракия“ стойностите също са под средноденонощната норма и са от 16,41 µg/m3 до 46,8  µg/m3 .
За останалите измервани показатели също няма превишения на установените норми и в двата пункта.
На графиките ясно е показана тенденцията на изменения на стойностите на ФПЧ10 в Пловдив. 
 
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103