Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Не са представителни данните за замърсяване на въздуха в Пловдив, измерени от доброволци
15.11.2017
Във връзка с публикации за замърсяване на атмосферния въздух в Пловдив и регистрирани от доброволци превишения, РИОСВ – Пловдив не може да потвърди представителността на данните. Инспекцията не разполага с информация дали резултатите от тези измервания изпълняват нормативните изисквания. Важно е да се знае, че уредите, представящи тези стойности не са акредитирани.
Качеството на атмосферния въздух в района, контролиран от РИОСВ – Пловдив, се следи чрез пунктовете за мониторинг на въздуха – АИС „Каменица“ (фонова) и АИС „Тракия“ (транспорно-ориентирана), част от Националната система за мониторинг на околната среда. Те са представителни и изпълняват изискванията на европейската директива 2008/50/ЕО. Броят им и разположението на точките за вземане на проби са съобразени с нормативно определените критерии. Регистрираните стойности в пунктовете са с гарантирано качество на данните, времеви обхват, методи на измерване и проследимост. 
С понижението на температурите започва и ползването на индивидуални системи за отопление в бита. Неблагоприятните климатични и топографски условия, характерни за Пловдив, водят до влошаване разсейването на емитираните замърсители и до регистриране на по-високи концентрации на фини прахови частици под 10 микрона. Превишения се регистрират в часовия диапазон след 18 до 23 часа, когато масово се ползват печките на твърдо гориво. В сутрешните часове от 8 до 11 часа също се отчитат превишения, което се свързва и с натоварения автомобилен трафик. Измерената средноденонощна стойност на 12.11.2017 г. е 97,40 µg/m3, а на 13.11.2017 г. – 103,19 µg/m3, при средноденонощна норма – 50 µg/m3. Данните от първия ден (неделя) показват прякото влияние на битовото отопление, а втория – негативното въздействие на метеорологичната обстановка – мъгли, задържали се през целия ден. През последната седмица регистрираните стойности в Пловдив кореспондират с тези в други големи градове на страната и бележат превишение на средноденонощната норма.
Нормата за фини прахови частици под 10 микрона е средноденонощна. Некоректно е сравняването на измерената моментна стойност с нормативно определената.
Експертите препоръчват да се премине към използването на газ, електричество и централно топлоснабдяване, както и ограничаване ползването на автомобили, за да се намали замърсяването на атмосферния въздух.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103