Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки на хладилни и климатични инсталации
01.02.2007

РИОСВ-Пловдив започва проверки на хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент. Контролът е по изпълнение на наредбата за управление на веществата, които разрушават озоновия слой. Едновременно ще се проверява дали са извършвани задължителните замервания за херметичност и дали се водят редовно задължителните дневниците за състоянието на инсталациите. В тях се отразяват извършените дейности по поддръжка и ремонт на инсталациите и вида на използвания хладилен реагент. Експертите на РИОСВ ще проследят и дали лицата, които извършват сервиза и проверката за херметичност на оборудването са квалифицирани.

 
Според закона за чистотата на атмосферния въздух санкция до 1000 лв. се налага за непредставяне или непопълване на дневник, както и за извършване на проверки за херметичност или сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации от лица без документ за квалификация. При изпускане на вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове в атмосферния въздух санкцията е от 5000до 15000 лв.