Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ и БДИБР в Пловдив се сезират за депото край Катуница
04.10.2017
РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се сезират за депото край Катуница след публикации в медиите. При проверките по сигнали за нерегламентирани изкопи в района на депо за утайки от пречиствателната станция край пловдивското село досега не е констатиран нерегламентиран добив на баластра.
Последната проверка на обекта е извършена от БДИБР през август 2017 г. От оператора на кариерата „Мостстрой Пловдивплант” ЕООД е изискана документация. Представени са договори за покупко-продажба на баластра, според които ползваният материал в инсталацията не е добиван на площадката, а е доставян от другаде. При предходни проверки експертите установяват, че пресевната инсталация в с. Катуница не e работила. Не е установено и заустване на отпадните води от съоръжението. Около работната площадка не е констатирано наличие на техника.
Поради жалба на жители от с. Ягодово, които са сигнализирали за добив на инертни материали и наличие на отпадъци в направени изкопи се сформира комисия от експерти на РИОСВ – Пловдив, на Министерството на енергетиката, на Министерството на околната среда и водите, на община „Родопи“ и кмета на с. Ягодово. На място констатират кариерно гнездо за добив на баластра, но не и добивна дейност. Установено е и голямо количество строителни и битови отпадъци в и около кариерното гнездо. Те са от смесен тип (хартиени, картонени и пластмасови опаковки), строителни отпадъци от ново строителство, както и от събаряне на стари сгради (изолационна вата, стиропор, чували от гипсови шпакловки, санитарна керамика, гипсо картон, тухли и др.).
Експертите установяват, че е извършван добив в предишен период на кариерата. Съгласно чл. 90, ал. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства: „Кметът на съответната община осъществява контрол по извършването на търсене, проучване или добив на подземни богатства без издадено разрешение или предоставена концесия“, т.е. правомощията за осъществяване на контрол за незаконен добив е на кмета на общината. За нерегламентираното замърсяване са дадени предписания на кмета на община „Родопи“ да почисти упоменатите терени от битови и строителни отпадъци и да издири собственика им. При последваща проверка е констатирано почистване на замърсените терени. За извършените нерегламентирани добивни дейности е уведомена Районна прокуратура – Пловдив, като е изпратена наличната информация по случая. Оттам  връщат постановление за отказ да се образува досъдебно производство и преписката се прекратява поради липса на престъпление от общ характер. Постановлението за отказ да се образува досъдебно производство е изпратено до Министерство на енергетиката във връзка със Закона за подземните богатства, тъй като е компетентен орган по този закон. 
Оператор на депото за утайки от пречиствателната станция е ВиК ЕООД –  Пловдив. Дейността на обекта е преустановена със заповед на директора на РИОСВ – Пловдив през 2009 г. Преди да бъдат депонирани, утайките се третират предварително с механично обезводняване и изсушаване на полета, разположени на територията на ПСОВ – Пловдив. За обекта има изготвен проект за рекултивация и „Авариен план” на депото. За подхода към депото е изградена защитно-охранителна дига (насипен тип), ограда.
            Изземането на инертни материали извън коритото на реките е дейност от компетенциите на Министерството на енергетиката.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103