Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експертният съвет даде положително становище за изграждане на инсинератор в Куклен
23.08.2017

Не се очакват превишения на нормите и няма опасност от замърсяване на околната среда при внесеното предложение за инвестиционно намерение за изграждане на инсинератор в Куклен. Това е становището на Експертния екологичен съвет, който заседава за втори път по казуса поради засиления обществен интерес. Проектопредложението бе гласувано с мнозинство – с 8 „за“ и 3-ма „против“.

 

 

Експертите са направили задълбочен анализ на доклада и изискванията към такива инсталации. При технологията, представена в инвестиционното намерение на „Фундамент“ ООД, се гарантира пълно изгаряне на материала в първичната камера и неутрализиране на получените димни газове във вторичната. Разрешената мощност на двете пещи е по 100 киловата, което дава допълнителна сигурност, че няма да  има емисии на замърсители над нормите, са категорични експертите. Дебитът на отпадъчните газове е много малък и се изпускат с ниска височина, поради което не се очаква замърсяване в района.
От РИОСВ – Пловдив са дадени допълнителни условия в проекторешението, свързани с представяне на план за мониторинг на емисиите и провеждане на измервания на вредностите, които ще се изпускат в атмосферния въздух.
Спазена е цялата законова процедура по ОВОС за инвестиционното предложение, внесено от инвеститора, като е съгласувана с РЗИ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Допълнително е изискано и становището на Медицински университет, въпреки че не е задължително по правилник за провеждане на експертен екологичен съвет.
Решението на ОВОС не е последният административен акт, с който ще се разреши изграждането на инсинератор. Дали да бъде допуснато построяването на инсталацията, трябва да реши община Куклен съгласно Закона за устройство на територията. Правомощия за това има и Общинският съвет.
РИОСВ – Пловдив провежда превантивен, текущ и последващ контрол на предприятията в областта. При констатирани нарушения на пределно допустимите концентрации инспекцията може да санкционира и дори да затвори дадения обект.
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103