Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Четири общини в Пловдивска област са отличници при рециклирането
15.08.2017
Четири общини в Пловдивска област – Брезово, Раковски, Марица и Пловдив, са отличници при рециклирането на отпадъци. Те са изпълнили заложените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали – като хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата.
Общините са членове на Регионално сдружение Шишманци и преработват отпадъците в депото в с. Шишманци. Съоръженията се стопанисват от „Екологичен завод“ ДЗЗД и са в съответствие с нормативните изисквания за опазване на околната среда. Община Брезово е със степен на рециклиране 67%, Марица – 32%, Пловдив – 50% и Раковски – със 71 на сто. Процентът на степента на рециклиране е висок поради високия коефициент на полезно действие на сепариращата инсталация и тази за биологично разграждане по закрит способ. Битовите отпадъци, които не подлежат на последващо оползотворяване, се депонират, като това количество е до 30% от постъпилите отпадъци.
Изпълнението на целите дава право на общините да поискат от РИОСВ – Пловдив възстановяване на 50% от отчисленията, заплащани за депониране на отпадъци. Това желание вече е изразено от администрациите на Брезово, Марица и Раковски, като ще им се възстановят 50 на сто от платените за 2015 г. отчисления. Община Пловдив е подала до 30.11.2014 г. мотивирано заявление за изпълнение на целите за 2015 г., в резултат на което заплаща намален размер на отчисления съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата № 7 от 2013 г. (Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци).
Законът за управление на отпадъците въвежда задължения в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапно постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Кметовете на общините трябва да организират процеса най-малко за следните материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. Системите задължително включват населените места, в които живеят повече от 5000 души и курортните селища, като кметовете на малките общини трябва да го приложат навсякъде, въпреки че няма изрично законово задължение.
Следващият етап от изпълнението на целите предвижда до 1 януари 2018 г. най-малко 40% от общото тегло на материалите да се рециклира. За обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци, както и за строителни отпадъци, се правят отчисления в размер и по ред, определен в Наредба 7. Целта е да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи рециклирането и оползотворяването им. Отчисленията се определят в левове за тон депониран отпадък и се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира. Размерът на отчисленията е определен с горепосочената наредба: 2015 г. – 28 лв./т, 2016 г. – 36 лв./т, 2017 г. – 40 лв./т, 2018 г. – 45 лв./т, 2019 г. – 57 лв./т, 2020 г. и всяка следваща – 95 лв./т.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103