Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Четири общини в Пловдивска област са отличници при рециклирането
15.08.2017
Четири общини в Пловдивска област – Брезово, Раковски, Марица и Пловдив, са отличници при рециклирането на отпадъци. Те са изпълнили заложените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали – като хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата.
Общините са членове на Регионално сдружение Шишманци и преработват отпадъците в депото в с. Шишманци. Съоръженията се стопанисват от „Екологичен завод“ ДЗЗД и са в съответствие с нормативните изисквания за опазване на околната среда. Община Брезово е със степен на рециклиране 67%, Марица – 32%, Пловдив – 50% и Раковски – със 71 на сто. Процентът на степента на рециклиране е висок поради високия коефициент на полезно действие на сепариращата инсталация и тази за биологично разграждане по закрит способ. Битовите отпадъци, които не подлежат на последващо оползотворяване, се депонират, като това количество е до 30% от постъпилите отпадъци.
Изпълнението на целите дава право на общините да поискат от РИОСВ – Пловдив възстановяване на 50% от отчисленията, заплащани за депониране на отпадъци. Това желание вече е изразено от администрациите на Брезово, Марица и Раковски, като ще им се възстановят 50 на сто от платените за 2015 г. отчисления. Община Пловдив е подала до 30.11.2014 г. мотивирано заявление за изпълнение на целите за 2015 г., в резултат на което заплаща намален размер на отчисления съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата № 7 от 2013 г. (Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци).
Законът за управление на отпадъците въвежда задължения в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапно постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Кметовете на общините трябва да организират процеса най-малко за следните материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. Системите задължително включват населените места, в които живеят повече от 5000 души и курортните селища, като кметовете на малките общини трябва да го приложат навсякъде, въпреки че няма изрично законово задължение.
Следващият етап от изпълнението на целите предвижда до 1 януари 2018 г. най-малко 40% от общото тегло на материалите да се рециклира. За обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци, както и за строителни отпадъци, се правят отчисления в размер и по ред, определен в Наредба 7. Целта е да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи рециклирането и оползотворяването им. Отчисленията се определят в левове за тон депониран отпадък и се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира. Размерът на отчисленията е определен с горепосочената наредба: 2015 г. – 28 лв./т, 2016 г. – 36 лв./т, 2017 г. – 40 лв./т, 2018 г. – 45 лв./т, 2019 г. – 57 лв./т, 2020 г. и всяка следваща – 95 лв./т.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103