Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Започва задължителния летен мониторинг на въздуха в село Труд
11.08.2017
Мобилна станция на Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив ще измерва качеството на атмосферния въздух през летния сезон в с. Труд. Пробонабирането започва от 12 август и ще бъде с продължителност от 13 денонощия. Станцията е  позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“. Място е посочено от общинската администрация.
 
Във връзка с множеството сигнали РИОСВ – Пловдив  ще прави мониторинг на качеството на въздуха четири пъти в годината.
 
Първото и второто измервания, проведени от 1 до 15 март 2017 г. и от 19 май до 2 юни 2017 г., показват спазване на всички норми по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух. Станцията е отчела превишение на среднонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10  (фини прахови частици под 10 микрона) само през първото денонощие от първото измерване, което е вследствие на отоплението с твърди горива в домакинствата в населеното място. През второто измерване няма превишения на измерваните показатели, а именно: серен диоксид – измерена средноденонощна стойност – от 4 до 12 µg/m3при норма 125 µg/m3, азотен диоксид – от 7 до 19 µg/m3при норма 200 µg/m3(средночасова норма), ФПЧ10– между 9 и 26 µg/m3при норма 50 µg/m3 (средноденонощна). За сравнение средноденонощните стойности, измерени от автоматичната измервателна станция „Каменица“ в Пловдив за същия период са от 20 до 29 µg/m3, а на АИС „Тракия“ е от 31 до 44 µg/m3.
 
Мобилната автоматична станция на Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив е оборудвана с апаратура, аналогична на тези за наблюдение на въздуха, разположени в Пловдив и са част от европейската мрежа за мониторинг на атмосферния въздух.
 
Напомняме, че съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за чистота на атмосферния въздух Общинските органи също осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия, а според чл. 20, ал.2, Общинските органи съгласувано с министъра на околната среда и водите могат да изграждат местни системи за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната територия.
 
РИОСВ – Пловдив ще продължи контрола на всички обекти потенциални замърсители на въздуха в региона.
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103