Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност старши експерт, в Дирекция “Контрол на околната среда”, в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
16.06.2017

РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет. 2,

На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 10a, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-135/ 09.06.2017 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
Старши експерт,
в Дирекция “Контрол на околната среда”,
отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование – степен професионален бакалавър;
- Специалност, по която е придобито образованието:
Екология и опазване на околната среда; Растителна защита
- професионален опит –  1 година;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
3. Кратко описание на длъжността:
Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по управлението  на отпадъците по смисъла ЗООС, ЗУО. Осъществява контрол  за реда  и начина , за изчисляване  и определяне размера  на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци. Контролира – общински администрации, кметства и кметските  наместничества по изпълнение на задълженията им, съгласно  изискванията на ЗООС, ЗУО и подзаконовите нормативни актове по отношение на упражнявания контрол над дейностите свързани с образуване, събиране, съхраняване, превоз оползотворяване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци, закриване на нерeгламентирани сметища и депа.  Контролира воденето на отчетност и представянето на информация за дейностите по отпадъците,съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014  г. за реда и образците,по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.  Извършва контрол по начисляване и събиране на продуктови такси за пускане на пазара на продукти, след употребата на които се образуват масово разпостранени отпадъци – в т.ч опаковки от масла и нефтопродукти, батерии , акумулатори, електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, излезли от употреба гуми. Съставя протоколи за извършване на проверки и дава писмени предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
  • Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.)
  • Подробна автобиография.
6. Срок и място за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи: 26.06.2017г .
- място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2  всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт.
7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет. 2  и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com
8.Основна  заплата, определена за длъжността:
630.00 лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras