Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Юрисконсулт, в Дирекция “АФПД”
08.06.2017
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1.
Красимира Тодорова Недялкова
да
да
няма
2.
Велика Петкова Такучева
да
да
няма
3.
Веселина Паскова Славова
да
да
няма
4.
Александър Николаев Ангелов
да
да
няма
5.
Катерина Георгиева Ганчева
да
да
няма
6.
Петя Димчева Карова
да
да
няма
7.
Антоанета Стоянова Йонкова
да
да
няма
8.
Георги Василев Янчев
да
да
няма
9.
Георги Сашев Севов
да
да
няма
10.
Мирослава Христова Атмаджова
да
да
няма
11.
Тома Христов Цилев
да
да
няма
12.
Минка Маноилова Рахова
да
да
няма
13.
Траяна Любчова Бойкова
да
да
няма
14.
Добромир Димитров Алексов
да
да
няма
15.
Екатерина Владимирова Кютова
да
да
няма
16.
Ценка Мариянова Начева
да
да
няма
17.
Георги Иванов Садърски
да
да
няма
18.
Антоанета Георгиева Отонова
да
да
няма
19.
Илияна Станимирова Хаджиева
да
да
няма
20.
Яна Иванова Димитрова
да
да
няма
 
  
 
 
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
 1. Красимира Тодорова Недялкова
 2. Велика Петкова Такучева
 3. Веселина Паскова Славова
 4. Александър Николаев Ангелов
 5. Катерина Георгиева Ганчева
 6. Петя Димчева Карова
 7. Антоанета Стоянова Йонкова
 8. Георги Василев Янчев
 9. Георги Сашев Севов
 10. Мирослава Христова Атмаджова
 11. Тома Христов Цилев
 12. Минка Маноилова Рахова
 13. Траяна Любчова Бойкова
 14. Добромир Димитров Алексов
 15. Екатерина Владимирова Кютова
 16. Ценка Мариянова Начева
 17. Георги Иванов Садърски
 18. Антоанета Георгиева Отонова
 19. Илияна Станимирова Хаджиева
 20. Яна Иванова Димитрова
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест  на  29.06.2017 г.,  в 10:00 часа, в сградата на  РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2,  в зала  № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 30.06.2017 г., в 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
-
 

НОРМАТИВНА БАЗА

КОНКУРС ЮРИСКОНСУЛТ

1.     Административнопроцесуален кодекс

2.     Закон за административните нарушения и наказания

3.     Закон за опазване на околната среда

4.     Закон за държавния служител